EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛІ РОЗВИТКУ РИНКІВ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
О. В. Щербина, О. М. Михайлик

Назад

УДК: 336.714

О. В. Щербина, О. М. Михайлик

МОДЕЛІ РОЗВИТКУ РИНКІВ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Анотація

У статті, на основі узагальнення зарубіжного досвіду розвитку ринків інститутів спільного інвестування, виявлено способи появи інвестиційних фондів на національних ринках (еволюційний розвиток та імпорт інститутів спільного інвестування). В якості критерію типологізації моделей формування інститутів спільного інвестування було обрано рівень розвитку формальної (сформованість законодавчо-нормативної бази, наявність органів державного регулювання, розвинута система інфраструктурних учасників) і неформальної (сукупність традицій, правил, пов'язаних з інвестуванням на фінансових ринках; наявність органів саморегулювання фінансових інститутів) складових інституційної структури ринків інститутів спільного інвестування як сегмента фінансового посередництва. Визначено типи моделей розвитку ринків інвестиційних фондів (моделі зрілого розвитку, недостатнього розвитку формальної складової, недостатнього розвитку неформальної складової та модель відсутності (слабкого розвитку) інституційної структури інститутів спільного інвестування), які можуть характеризувати специфіку функціонування даного сегмента фінансового посередництва в різних країнах на різних етапах розвитку фінансових ринків.

О. Shcherbyna, О. Mykhailyk

MODELS OF MARKET DEVELOPMENT OF COLLECTIVE INVESTMENT INSTITUTIONS

Summary

The article is based on a synthesis of international experience of market collective investment institutions, the ways of emergence of investment funds in national markets is discovered (evolution and import of collective investment institutions). As a rule of models typologization of forming collective investment institutions have been chosen the level of formal development (formation of the legal and normative base, the presence of regulatory agencies, developed infrastructure system participants) and informal (set of traditions and rules associated with investing in the financial markets, the presence of self-regulation of financial institutions) components of the institutional structure of markets collective investment institutions as financial intermediation. In the article is detected the types of models market development of investment funds (mature model of development, low level of formal component, low level of informal component and model of absence (underdevelopment) institutional structure of collective investment institutions that can characterize the specific operation of this segment of financial intermediation in different countries at different stages of development financial markets.

№ 7 2015, стор. 34 - 38

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 298

Відомості про авторів

О. В. Щербина

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, ПВНЗ "Міжнародний університет фінансів"

О. Shcherbyna

Candidate of Economics (Ph.D.), Associate Professor of the department of Finance and Credit, "International University of Finance"


О. М. Михайлик

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, ПВНЗ "Міжнародний університет фінансів"

О. Mykhailyk

Candidate of Economics (Ph.D.), Associate Professor of the department of Finance and Credit, "International University of Finance"

Як цитувати статтю

Щербина О. В., Михайлик О. М. Моделі розвитку ринків інститутів спільного інвестування. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 7. С. 34–38.

Shcherbyna, О. and Mykhailyk, О. (2015), “Models of market development of collective investment institutions”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 34–38.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.