EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕВОЛЮЦІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
Г. Є. Павлова

Назад

УДК: 338.431

Г. Є. Павлова

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕВОЛЮЦІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Анотація

Системні трансформаційні перетворення аграрного сектора національної економіки в умовах мінливого ринкового середовища зумовлюють необхідність адаптації сільськогосподарських підприємств у напрямі забезпечення високого рівня конкурентоспроможності як на національному, так і на міжнародному рівнях. Умови глобалізації та європейської інтеграції, загострення впливу кризових явищ у глобальному масштабі диктують необхідність посилення розвитку аграрного сектору в національній економіці України. Відтак, нагальною є потреба кардинальних змін у процесі формування та підтримки рівня конкурентоспроможності вітчизняних підприємств аграрного сектору й впровадження заходів щодо поліпшення їх конкурентоспроможності. Провідну роль у підвищенні конкурентоспроможності цих підприємств відіграють інноваційні перетворення. Забезпечення економічної безпеки та розвитку держави вимагає переходу до інноваційного типу економіки, орієнтованого на підтримку високотехнологічного сільськогосподарського виробництва.
Узагальнення результатів теоретичного аналізу, виробленого в даному розділі роботи, автору дозволяє стверджувати, що основні чинники управлінні інноваційними процесами аграрного сектору національної економіки, обумовлені галузевою специфікою аграрного сектору, формуються в процесі симбіозу формальних організаційно економічних інститутів (умов), що змінюються під впливом системи управління, і неформальних соціокультурних інститутів, що змінюються еволюційним шляхом з обмеженими можливостями його регулювання системою управління.

G. Pavlova

THE THEORETICAL BASIS OF THE EVOLUTION OF THE AGRICULTURAL SECTOR THROUGH THE USE OF INNOVATION IN THE NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE

Summary

System Transformation transformation of the agricultural sector in a changing market environment necessitate adaptation of agricultural enterprises in order to ensure a high level of competitiveness at the national and international levels. Terms of globalization and European integration, worsening the impact of the crisis on a global scale dictate the need to strengthen the development of the agricultural sector in the national economy of Ukraine. Therefore, there is an urgent need for radical changes in the formation and maintenance of the competitiveness of domestic enterprises of the agricultural sector and the implementation of measures to improve their competitiveness. The leading role in improving the competitiveness of enterprises play an innovative transformation. Ensuring economic security and development requires a state transition to innovative type of economy, focused on the support of high-tech agriculture.
The author states that according to the theory of innovation development in this century the basis of progress of the economy are not just innovation, but fundamentalnaya science as one of the strategic components of the development of society at all levels and the ability to commercialize the results of research. The increasing role of science and innovation due to objective evolutionary processes taking place in the global economic system. Ukrainian economy and its agricultural sector can not be ignored are changes associated with the transformation of the driving forces for business development in the transition to the innovative type of development.
The author states that the driving force of the economy and, in particular, the agricultural sector can be considered competition among innovators, prone to constant innovation and conservatives, whose primary purpose is the maintenance of a stable economic system on the attained level. This kind of competition we propose to call innovation competition, for which under the management of innovation processes agricultural sector of the national economy must be created in the first place, favorable conditions for the implementation of scientific and technological progress in agriculture.
Summary results of theoretical analysis produced in this section work, the author suggests that the main factors management innovation processes of the agricultural sector of the national economy due to industry-specific ahroekonomiky, formed during symbiosis formal organizational economic institutions (conditions), changing under management, and informal cultural institutions that change through evolution with disabilities regulation control system.
Ambiguous nature of the impact of market competition on the efficiency of the agricultural producers can not consider it as a driving force of the agricultural sector. This adjustable control system market competition is an effective mechanism for optimizing the interaction between economic entities of the agricultural sector.

№ 7 2015, стор. 39 - 44

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 222

Відомості про авторів

Г. Є. Павлова

к. е. н., доцент,директор навчально-наукового інституту економіки, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

G. Pavlova

PhD, Associate Professor director of the research institute of the economy, Dnepropetrovsk State Agrarian Economics University

Як цитувати статтю

Павлова Г. Є. Теоретичні основи еволюції розвитку аграрного сектору за рахунок використання інновацій в національній економіці України. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 7. С. 39–44.

Pavlova, G. (2015), “The theoretical basis of the evolution of the agricultural sector through the use of innovation in the national economy of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 39–44.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.