EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПИТАННЯ EКOЛOГIЧНOЇ БEЗПEКИ ТА ПРИРOДOКOРИСТУВAННЯ У ВIТЧИЗНЯНOМУ I МІЖНАРОДНОМУ ЗAКOНOДAВСТВІ
О. В. Артеменко

Назад

УДК: 504.340

О. В. Артеменко

ПИТАННЯ EКOЛOГIЧНOЇ БEЗПEКИ ТА ПРИРOДOКOРИСТУВAННЯ У ВIТЧИЗНЯНOМУ I МІЖНАРОДНОМУ ЗAКOНOДAВСТВІ

Анотація

У статті розглянуто питання екологічної безпеки та прирoдoкoристувaння у вітчизняному та міжнародному законодавстві. Узагальнено індикатори ефективної національної екологічної політики, що безпосередньо впливають на екологічну безпеку. Визнaчeнo сутність екологічної безпеки як невід'ємної складової національної безпеки, яка представляє собою стан захищеності екологічних інтересів живих істот і навколишнього середовища а також комплекс інструментів для її досягнення. У ході аналізу напрямів та результатів дeржaвнoї пoлiтики прирoдoкoристувaння у розвинутих країнах світу обгрунтовано, що економічне зростання не є визначальним фактором забезпечення сталого розвитку. Акцентовано увагу на важливості розробки і реалізації ефективної екологічної політики та забезпечення дієвого контролю за дотриманням сучасних екологічних вимог. На основі закордонного досвіду, запропоноване раціональне природокористування на даному етапі суспільного розвитку розглядати не тільки як витратну статтю, а і як можливість для залучення інвестицій та проведення наукових досліджень. Крім цього, доведено, що збалансований розвиток неможливий без формування громадянського суспільства, впровадження механізмів громадянського контролю за діяльністю органів державної влади, залучення громадян до прийняття екологічно важливих рішень.

O. Artemenko

THE ISSUES OF ECOLOGICAL SAFETY AND USING OF NATUTAL RESOURSES IN THE NATIONAL AND INTERNATIONAL LEGISLATION

Summary

The article deals with the issues of environmental safety and using natural resources in domestic and foreign legislation. The indicators of effective national environmental policies that directly affect environmental safety are summerized. The essence of environmental safety as an integral part of national security, which is a state of protection of environmental interests of living beings and the environment, as well as a set of tools to achieve it. In analyzing trends and results of the state politiki prirodopolzovaniya in the developed world rightly, that economic growth is not the determining factor in ensuring sustainable development. The importance of the development and implementation of effective environmental policies and ensuring effective monitoring of compliance with current environmental requirements is emphasized. Based on international experience, it is proposed environmental management at this stage of social development seen not only as items of expenditure, but also as an opportunity for investment and research. Moreover, we prove that a balanced development is impossible without the formation of civil society, the introduction of mechanisms of civil control over the activities of public authorities, involving citizens in the adoption of environmentally important decisions.

№ 7 2015, стор. 140 - 144

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 739

Відомості про авторів

О. В. Артеменко

аспірант другого року навчання без відриву від виробництва кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

O. Artemenko

Postgraduate student of first year Department globalization, European integration and national security management of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Артеменко О. В. Питання eкoлoгiчнoї бeзпeки та прирoдoкoристувaння у вiтчизнянoму i міжнародному зaкoнoдaвстві. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 7. С. 140–144.

Artemenko, O. (2015), “The issues of ecological safety and using of natutal resourses in the national and international legislation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 140–144.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.