EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ІНСТИТУТУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН У ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ
А. В. Капуловський

Назад

УДК: 351:342.7

А. В. Капуловський

РОЛЬ ІНСТИТУТУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН У ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ

Анотація

У статті наведено нормативно-правове та наукове обгрунтування значущості інституту звернень громадян у сфері суспільних відносин демократичної держави, здійснено аналіз сучасного рівня взаємодії органів державної влади та громадян, а також визначено вплив такої взаємодії на стан національної безпеки держави. Крім того, у статті зроблено спробу побудови належної моделі управління суспільними процесами зі сторони органів державної влади при їх взаємодії з громадськістю, за умов можливих загроз безпеці особи.
Автором статті доводиться, що успішне вирішення проблеми залучення широкої громадськості до процесу підготовки та прийняття політичних рішень потребує не лише наявності конституційно закріплених прав і свобод громадян та політичних інститутів, сформованих демократичним шляхом, але й різноманітності форм та засобів впливу населення на діяльність органів влади.
При цьому одним з найефективніших засобів вважається звернення громадян як найпоширеніша та найвпливовіша форма участі громадян у прийняті рішень органами державної влади, зокрема тих, які спрямовані на побудову обороноздатної держави. Як результат зазначеного впливу на владу, звернення є способом інформування держави про порушення безпеки особистості, суспільства та держави або про загрозу такого порушення. Тим самим вирізняється його значення в процесі забезпечення національної безпеки. Адже саме за допомогою звернень громадян знаходить свій зовнішній вияв двосторонній зв'язок "держава — особа", який є ключовим для забезпечення безпеки особистості.

A. Kapulovskiy

THE ROLE OF THE ІNSTITUTE OF CITIZENS IN THE SAFETY OF THE INDIVIDUAL

Summary

The article presents the regulatory and scientific justification Institute significance of citizens in the field of public relations, democratic state, the analysis of the current level of interaction between government and citizens, as well as the influence of this interaction on the national security state. In addition, the article is an attempt to build a model of good management of public processes on the part of public authorities in their interaction with the public, under possible threat to a person.
The author proved that the successful solution of problems involving the public in the preparation and policy-making requires not only the presence of the constitutionally enshrined rights and freedoms and political institutions formed democratically, but also a variety of forms and means of influencing the activities of public authorities.
Thus, one of the most effective means of treatment of citizens considered as the most common and effective form of citizen participation in decision-making by public authorities, in particular those aimed at building a tenable state. As a result of this impact on the government, the appeal is a way of informing the state of breach of security of the individual, society and state, or the threat of such violation. Thus it stands importance in the national security. It is through appeals finds its external expression of two-way communication "state — person", which is crucial to the safety of the individual.

№ 7 2015, стор. 160 - 164

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 458

Відомості про авторів

А. В. Капуловський

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

A. Kapulovskiy

a graduate student of Department globalization, European integration and national security management of the National Аcademy for Public Administration under the President of Ukraine, с. Kyiv

Як цитувати статтю

Капуловський А. В. Роль інституту звернень громадян у процесі забезпечення безпеки особистості. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 7. С. 160–164.

Kapulovskiy, A. (2015), “The role of the іnstitute of citizens in the safety of the individual”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 160–164.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.