EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВОЇ ТА ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ
Ж. В. Семчук, Р. М. Скриньковський

Назад

УДК: 658: 330.34

Ж. В. Семчук, Р. М. Скриньковський

РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВОЇ ТА ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Анотація

У науковій статті розкрито сутність таких економічних категорій, як "підприємницький потенціал", "конкурентоспроможність підприємницького потенціалу", "маркетингова діяльність". Запропоновано власне трактування сутності поняття "логістична діяльність підприємства". Визначено основні індикатори до оцінювання маркетингової та логістичної діяльності підприємства. На основі аналізування вітчизняної наукової літератури, встановлено, що ключовим фактором підвищення конкурентоспроможності підприємницького потенціалу підприємства є розвиток його маркетингової та логістичної діяльності. З'ясовано, що на розвиток маркетингової діяльності підприємства впливають чинники макросередовища (економічне, демографічне, політичне, науково-технічне, культурне та природне) та мікросередовища (постачальники, посередники, споживачі, конкуренти, громадські організації). Розвиток логістичної діяльності підприємства здійснюється на основі системи забезпечення, яка включає такі види забезпечення: фінансово-економічне, організаційне, кадрове, наукове, інформаційне, техніко-економічне, правове.

Z. Semchuk, R. Skrynkovskyy

DEVELOPMENT OF MARKETING AND LOGISTICS ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE AS A FACTOR OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE BUSINESS POTENTIAL

Summary

The scientific article reveals the essence of such economic categories as "entrepreneurial potential", "competitive business potential", "marketing activities". It was proposed the own interpretation of essence of the concept of "logistics activity of the enterprise". It was determined the main indicators for the assessment of marketing and logistics activities of the enterprise. On the basis of analysis of national scientific literature, it was found that the key to improving the competitiveness of the business potential of the enterprise is the development of its marketing and logistics activities. Was revealed that the macro factors (economic, demographic, political, scientific, technical, cultural and natural) and micro factors (suppliers, intermediaries, customers, competitors, community organizations) affect on the development marketing activities of the enterprise. The development of the logistics activities of the enterprise is based on the system software, which includes the following types of security: financial, economic, organizational, human, scientific, informational, technical, economic and legal.

№ 8 2015, стор. 16 - 19

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 577

Відомості про авторів

Ж. В. Семчук

к. е. н., доцент, декан факультету економіки та підприємництва, доцент кафедри фінансів та кредиту, Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

Z. Semchuk

Ph.D in Economics, Dean of the Faculty of Economics and Business, Аssociate Professor of the Department of Finances and Credit, Lviv University of Business and Law, Ukraine, Lviv


Р. М. Скриньковський

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

R. Skrynkovskyy

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Business Economics and Information Technology, Lviv University of Business and Law, Ukraine, Lviv

Як цитувати статтю

Семчук Ж. В., Скриньковський Р. М. Розвиток маркетингової та логістичної діяльності підприємства як фактор підвищення його конкурентоспроможності підприємницького потенціалу. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 8. С. 16–19.

Semchuk, Z. and Skrynkovskyy, R. (2015), “Development of marketing and logistics activities of the enterprise as a factor of increasing the competitiveness of the business potential”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 16–19.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.