EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІСКАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ ЯК ОРГАНІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНИХ ВІДНОСИН У СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНИХ РЕСУРСІВ
І. А. Дем'янчук

Назад

УДК: 336

І. А. Дем'янчук

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІСКАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ ЯК ОРГАНІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНИХ ВІДНОСИН У СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНИХ РЕСУРСІВ

Анотація

У статті досліджено теоретичні основи визначення трактування сутності дефініції "фіскальний механізм" як оптимального використання мультиплікаційних ефектів державних витрат та податків з метою забезпечення бажаного приросту реального ВВП. На відміну від існуючих підходів зроблено наголос на функціональний зміст фіскального механізму направленого на організацію фіскальних відносин, обгрунтування поточних заходів втручання в хід формування і використання бюджетних коштів з метою досягнення мети фіскальної політики. Розкрито основні підходи до трактування поняття "Фінансовий механізм", "Податковий механізм", "Фіскальний механізм". Визначено, що до елементів фіскального механізму можна віднести розміри ставок податків, рівень податкового навантаження, обсяг і структуру бюджетних витрат тощо. Доводиться думка, що головне призначення фіскального механізму полягає в організації фіскальних відносин, обгрунтуванні будь-яких дій, спрямованих на формування та використання державних ресурсів.

I. Demianchuk

THE THEORETICAL BASIS OF THE FISCAL MECHANISM AS ORGANIZATION OF FISCAL RELATIONS IN THE FORMATION AND USING OF PUBLIC RESOURCES

Summary

This article explores the theoretical basis of the definition of the essence "fiscal arrangements" as the optimal use of multiplier effects of government spending and taxes to ensure the required rate of real GDP. Unlike existing approaches it is emphasized on functional content of the fiscal mechanism aimed at organizing of fiscal relations, foundation of current interventions in the course of formation and use of public funds in order to achieve the objective of fiscal policy. The basic approaches to the interpretation of the term "financial mechanism", "tax mechanism" are analyzed. It is determined that the elements of the fiscal mechanism include the rates of taxes, the tax burden, the amount and structure of budget expenditures and so on. We have thought that the main purpose of the fiscal mechanism is in organizing of fiscal relations, justifying any actions on the formation and use of public resources.

№ 8 2015, стор. 20 - 23

Кількість переглядів: 316

Відомості про авторів

І. А. Дем'янчук

к. е. н., доцент кафедри економіки і фінансів, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, м. Рівне

I. Demianchuk

Ph.D., in Economics. Associate Professor, private higher education establishment academician stepan demianchuk International university of economics and humanities, Rivne

Як цитувати статтю

Дем'янчук І. А. Теоретичні основи фіскального механізму як організації фіскальних відносин у системі формування і використання державних ресурсів . Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 8. С. 20–23.

Demianchuk, I. (2015), “The theoretical basis of the fiscal mechanism as organization of fiscal relations in the formation and using of public resources”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 20–23.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.