EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ СТРУКТУР НА ПРИКЛАДІ КЛАСТЕРІВ
Ю. В. Федотова

Назад

УДК: 330.83:303.01

Ю. В. Федотова

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ СТРУКТУР НА ПРИКЛАДІ КЛАСТЕРІВ

Анотація

Проаналізовано наступні методи оцінки впливу кластерних структур на регіональний розвиток: експертні оцінки, коефіцієнти локалізації, виробничі та інноваційні міжгалузеві баланси, теорія графів та мережевий аналіз, спеціальні обстеження, а також — оцінка міжнародної конкурентоспроможності продукції галузей, які поєднані в межах кластера, та система показників BCS. Зазначено, що методи дослідження кластерів поділяють на дві групи: мікроорієнтовані і методи кластерного аналізу. Мікроорієнтовані методи застосовуються для аналізу кластерів, що діють у провідних галузях регіону, а аналіз матриць міжгалузевих балансів доцільний для ситуації, коли потенційні альянси між основними галузями знаходяться на стадії формування. Зауважено, що існуючі методики не враховують оцінку впливу кластерів на розвиток регіону. Запропоновано методичний підхід, згідно з яким ефективність кластера розглядається з двох позицій: соціальної та економічної.

Ju Fedotovа

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF ANALYSIS THE INTEGRATION STRUCTURES BY CLUSTERS

Summary

The following methods of assessing the impact of cluster structures for regional development: expert evaluation, localization factors, industrial and innovative cross-sectoral balance sheets, graph theory and network analysis, special examination, and — to the international competitiveness of the industry which are connected within the cluster and Scorecard BCS are analyzed. It is noted that the methods clusters are divided into two groups: oriented microeconomic level methods and methods of cluster analysis. For analyze clusters operating in leading industries of the region, and matrix analysis inter branch balances appropriate for situations where potential alliances between major industries are in the process of formation are used. The existing methods do not account for assessing the impact of clusters on the development of the region are noted. The methodical approach, according to which the effectiveness of the cluster is seen from two perspectives: social and economic.

№ 8 2015, стор. 30 - 32

Кількість переглядів: 204

Відомості про авторів

Ю. В. Федотова

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків

Ju Fedotovа

PhD in Economics, О. М. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

Як цитувати статтю

Федотова Ю. В. Теоретико-методичні засади аналізу діяльності інтеграційних структур на прикладі кластерів. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 8. С. 30–32.

Fedotovа, Ju (2015), “Theoretical and methodological basis of analysis the integration structures by clusters”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 30–32.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.