EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ РІШЕНЬ У ПРОЦЕСІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
В. М. Ходаківський

Назад

УДК: 333.08:334.716:631.143

В. М. Ходаківський

ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ РІШЕНЬ У ПРОЦЕСІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті проведено аналіз ефективності процесів реінвестування сільськогосподарських підприємств на основі аспектів багатоваріантного вибору перспектив. У дослідженні враховано факторні ознаки ризиків та очікувану перспективу станів середовища. Досліджено алгоритм проведення аналізу наявних інвестиційних проектів з точки зору наявних альтернатив та можливостей використання оптимальних рішень. Встановлено, що більшість досліджених альтернатив з більш вищим ступенем ризику, але меншим періодом окупності, мають доведені переваги для впровадження в порівнянні з менш ризиковими проектами. Доведено, що розраховані альтернативи потребують системи комплексного впровадження отриманих результатів на основах сталого розвитку сільськогосподарських підприємств. Вбачається доцільною присутність державного регулювання відносин інвестиційного забезпечення економічного розвитку сільськогосподарських підприємств. Доведено доцільність подальшого опрацювання механізму інвестиційного забезпечення та обгрунтування перспективних моделей розвитку інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм та ефективності інвестицій.

V. Khodakivskyy

THE CHOICE OF OPTIMAL SOLUTIONS IN THE PROCESS OF INVESTMENT SUPPORT FARMS

Summary

The paper analyzes the efficiency of investment processes farms based on multiple aspects of selecting prospects. The study takes into account the risk factor variable and the expected term environment states. The algorithms analyze existing investment projects in terms of available alternatives and possibilities of using optimal solutions. Found that most of the alternatives studied more riskier but lower payback periods have proven benefits for implementation compared to less risky projects. It is proved that require alternative system designed for the integrated implementation of the results based on sustainable development of agricultural enterprises. It appears reasonable presence of state regulation of investment relations economic development of agricultural enterprises. The expediency of further development of the mechanism of investment support and justification promising models of investment farms of different legal forms and investment efficiency.

№ 8 2015, стор. 38 - 41

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 601

Відомості про авторів

В. М. Ходаківський

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

V. Khodakivskyy

Ph. D., assistant of the Department of Enterprise, Zhytomyr National Agro-ecological University, Zhytomyr

Як цитувати статтю

Ходаківський В. М. Вибір оптимальних рішень у процесі інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 8. С. 38–41.

Khodakivskyy, V. (2015), “The choice of optimal solutions in the process of investment support farms”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 38–41.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.