EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МЕНЕДЖМЕНТУ ВНУТРІШНЬОГО І ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
В. С. Адамовська, А. О. Кривоконь

Назад

УДК: 658.8.012.12

В. С. Адамовська, А. О. Кривоконь

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МЕНЕДЖМЕНТУ ВНУТРІШНЬОГО І ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Анотація

У статті розглянуто методологічні засади внутрішнього і зовнішнього середовища організації. Зазначено, що оцінювання конкурентоспроможності підприємства є важливим елементом забезпечення ефективного ведення діяльності та передумовою здобуття стійких конкурентних переваг у довготерміновій перспективі. Здійснено систематизацію існуючих методів оцінки конкурентоспроможності суб'єктів господарювання, виявлено їх переваги та недоліки. Побудовано інтегральний показник рівня конкурентоспроможності на основі дослідження впливу на нього різних об'єктивних складових діяльності підприємства. Розроблено методичний підхід до визначення конкурентоспроможності продукції та підприємства в цілому, який базується на оцінці конкурентоспроможності підприємств з використанням показника конкурентоспроможності продукції та показника інтенсивності конкуренції з урахуванням рентабельності ринку.
Даний підхід дає можливість враховувати найбільш крупні компанії, визначити конкурентоспроможність продукції та підприємства в цілому на світовому ринку. Запропонована процедура кількісної оцінки конкурентоспроможності промислових підприємств дає можливість виправити певні недоліки, притаманні багатьом існуючим методам оцінки.

V. Adamovska, A. Kryvokon

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF MANAGEMENT OF INTERNAL AND EXTERNAL ENVIRONMENT

Summary

The article reviews the methodological principles of internal and external the organization environment. It's noted that the evaluation of the enterprises competitiveness is an important element in ensuring the effective conduct of competition and a prerequisite for sustainable competitive advantage in the long run. Systematize existing methods for evaluating the competitiveness of businesses identified their strengths and weaknesses. Powered integral index of competitiveness based on research impact that various the objective components of the company. The methodical approach to determining competitiveness and the whole enterprise is based on an assessment of the enterprises competitiveness using indicator competitiveness and competition intensity index taking into account the profitability of the market.
This approach makes it possible to take into account most large companies determine the competitiveness of products and the company as a whole in the global market. The proposed procedure for quantitative assessment of the industrial enterprises competitiveness will allow to correct some shortcomings inherent in many existing methods of evaluation.

№ 8 2015, стор. 73 - 76

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 292

Відомості про авторів

В. С. Адамовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

V. Adamovska

Ph.D., associate professor, assistant professor of accounting, analysis, audit and administration Krivoy Rog National University, Krivoy Rog


А. О. Кривоконь

магістрант, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

A. Kryvokon

undergraduate, Krivoy Rog National University, Krivoy Rog

Як цитувати статтю

Адамовська В. С., Кривоконь А. О. Методологічні засади менеджменту внутрішнього і зовнішнього середовища . Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 8. С. 73–76.

Adamovska, V. and Kryvokon, A. (2015), “Methodological principles of management of internal and external environment”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 73–76.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.