EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ЇХ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ
І. М. Крейдич, О. С. Наконечна, О. С. Харченко

Назад

УДК: 658.5.016:336.748.12

І. М. Крейдич, О. С. Наконечна, О. С. Харченко

УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У КОНТЕКСТІ ЇХ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

У статті на основі дослідження теоретичних та методичних базисів фінансового менеджменту щодо умов забезпечення платоспроможності підприємства як одного із важливих індикаторів фінансової безпеки виробничо-економічної системи виявлено відсутність чіткого та єдиного підходу до градації та класифікації зазначених умов. Враховуючи проблематику даного дослідження, доведено наявність потреби у виборі оптимальних умов, які мають найбільш значний вплив на процес забезпечення платоспроможності підприємств та підвищують ефективність фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, а також рівень їх фінансової безпеки в сучасних умовах розвитку економіки. Результати дослідження дозволили запропонувати власне бачення основних умов забезпечення платоспроможності підприємства з позиції фінансової безпеки. Визначено, що основними такими умовами для підприємства є: наявність та забезпечення ліквідності активів та задовільної структури балансу; збалансована структура джерел формування капіталу підприємства; ефективне управління дебіторською та кредиторською заборгованістю; раціональне та збалансоване управління грошовими потоками; вибір та застосування ефективних форм розрахунків. Доведено, що дотримання вказаних умов забезпечення платоспроможності підприємства дозволить уникнути загрози погіршення рівня його фінансової безпеки.

I. Kreidych, O. Nakonechna, О. Kharchenko

CONDITIONS OF ENTERPRISES SOLVENCY ENSURING IN THE CONTEXT OF FINANCIAL SECURITY

Summary

In the article on the basis of financial management theoretical and methodological bases research as for the conditions of enterprise solvency ensuring as one of the important indicators of the economic and production system financial security was revealed the absence of clear and unified approach to the gradation and classification of mentioned conditions. Taking into account the problems of this study it was proved presence of the needs to choose the optimal conditions that have the most significant impact on the process of the enterprise solvency ensuring and improve the efficiency financial and economic activities of entities, and their level of financial security in modern conditions of economic development. Results of the study allowed offering own vision of the basic conditions for the enterprise solvency ensuring from the position of financial security. It was determined that such basic conditions for the enterprise are: availability and provision of assets liquidity and satisfactory balance sheet structure; balanced enterprise capital formation sources structure; effective receivable and payable accounts management; rational and sustainable cash flow management; selecting and applying of effective payment methods. It was proved that compliance with these conditions of enterprise solvency provision will allow avoiding the threat of its financial security level worsening.

№ 8 2015, стор. 95 - 101

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 369

Відомості про авторів

І. М. Крейдич

д. е. н., професор, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Национальний технічний університет України "КПІ"

I. Kreidych

Doctor of Economics., Professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "KPI"


О. С. Наконечна

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Міжнародний університет фінансів

O. Nakonechna

Ph.D. of Economics, assistant professor of the Department of Finance and Credit, International University of Finance


О. С. Харченко

здобувач, ПВНЗ "Європейський університет"

О. Kharchenko

Researcher "European University"

Як цитувати статтю

Крейдич І. М., Наконечна О. С., Харченко О. С. Умови забезпечення платоспроможності підприємств у контексті їх фінансової безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 8. С. 95–101.

Kreidych, I., Nakonechna, O. and Kharchenko, О. (2015), “Conditions of enterprises solvency ensuring in the context of financial security”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 95–101.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.