EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
І. С. Бондар

Назад

УДК: 378:1

І. С. Бондар

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Анотація

Компетентнісно-зорієнтований підхід — один із нових концептуальних орієнтирів, напрямів розвитку змісту освіти в Україні. Цей підхід до організації навчально-виховного процесу спрямовано на набуття студентами знань, які дозволяють робити власні висновки, переконливо виражати оригінальні думки, адекватним чином діяти у різних ситуаціях. Проаналізовано інтерпретації терміну "компетентність" в довідковій літературі. Зроблено акцент на основних видах компетенції: корпоративні компетенції, управлінські компетенції, функціональні компетенції. Доведено, що модель компетентності має набір ключових компетенцій, необхідних для працівників для успішного досягнення стратегічних цілей компанії. Виділено інноваційні види освітніх технологій: лекції, дискусії, тематичні дослідження, семінари, ігри, обговорення наукових статей; проектна робота та багато іншого. Доведено необхідність впровадження передових інноваційних ідей, пов'язаних з переорієнтацією всього освітнього процесу, використання сучасного дизайну та інформаційно-комунікаційних технологій та використання мультимедіа і їх вплив на формування вмінь і навичок студентів. Стаття визначає основні освітні компетенції: самоосвітню компетенцію, інформаційну компетенцію, комунікативну компетенцію, соціальну компетенцію, полікультурну компетенцію, соціокультурну компетенцію, діяльнісну компетенцію, мовленнєву компетенцію, мовну компетенцію.

I. Bondar

THE COMPETENCE APPROACH AS A MODERN INSTRUMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION OF DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE

Summary

The competence approach is one of the new conceptual guidelines, directions curriculum development in Ukraine. This approach to the organization of the educational process aimed at the acquisition of knowledge by students, which allow you to make your own conclusions convincingly express original thoughts, adequately act in different situations. Article analyzes the in the interpretation of the term "competence" in reference literature. The article emphasis on the main types of competence: corporate competence, managerial competence, functional competence. It is proved that the model of competence is a set of core competencies required for employees to successfully achieve the strategic goals of the company. Allocated an innovative types of educational technology: lectures, discussions, case studies, workshops, games, discussion of scientific articles; project work, workshops and more. The implementation of leading innovative ideas connected with the reorientation of the whole educational process of reproductive activity in the productive type, the use of modern design and information and communication technologies and use of multimedia on the skills and abilities of self-education aimed at self-improvement and expansion of knowledge, including using the Internet. The article defines the key educational competencies: self-educational competence, Information competence, communicative competence, social competence, multicultural competence, sociocultural competence, activity competence, speech competence, language competence.

№ 8 2015, стор. 112 - 115

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 238

Відомості про авторів

І. С. Бондар

доцент, в. о. ректора Київський національний університет культури і мистецтв, Заслужений працівник культури України

I. Bondar

Associate Professor, Acting Rector of Kyiv National University of Culture and Arts, Honored Worker of Culture of Ukraine

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.