EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОФІЛАКТИКИ СОЦІАЛЬНОГО СИРІТСТВА
І. М. Лопатченко

Назад

УДК: 351.84

І. М. Лопатченко

МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОФІЛАКТИКИ СОЦІАЛЬНОГО СИРІТСТВА

Анотація

Робота присвячена вивченню механізмів реалізації державної політики профілактики соціального сирітства. Запропоновано концептуальну модель, що передбачає підвищення ефективності профілактики соціального сирітства шляхом оптимізації організаційно-правового та соціально-психологічного механізмів. Організаційно-правовий механізм охоплює використання та вдосконалення існуючої нормативно-законодавчої бази, яка забезпечує структурні, функціональні та інші ресурсні компоненти механізмів реалізації державної політики профілактики соціального сирітства. Базою соціально-психологічного механізму реалізації державної політики профілактики соціального сирітства є сучасні соціальні технології та психологічна компетентність суб'єктів взаємодії (представники органів влади, громадськість, батьки, діти тощо) щодо процесу профілактики. Комплексне використання об'єктивних (організаційно-правового) і суб'єктивних (соціально-психологічного) факторів профілактичної діяльності має сприяти подальшому вирішенню актуальних і соціально значущих завдань, що стоять перед українською державою сьогодні, а саме: пошуку шляхів зниження зростання соціального сирітства й підвищення ефективності його профілактики.

I. Lopatchenko

MECHANISMS OF PUBLIC POLICY PREVENTION OF SOCIAL ORPHANHOOD

Summary

The work is devoted to learn the mechanisms of implementation of the state policy of prevention of social orphanhood. The conceptual model is proposed, it provides for increasing the effectiveness of prevention of social orphanhood due to optimization of organizational-legal and socio-psychological mechanisms. Organizational-legal framework covers the use and improvement of legislative framework, which provides the structural, functional, and other resource components of mechanisms for the implementation of state policy for the prevention of child abandonment. The basis of socio-psychological mechanism for the implementation of state policy for the prevention of child abandonment are the modern social technologies and psychological competence of subjects interaction (representatives of the authorities, the public, parents, children, etc.) on the process of prevention. Integrated use of objective (organizational and legal) and subjective (social and psychological) factors prevention activities should contribute to further address current and socially important problems that exist today in front of the Ukrainian state, namely the search for ways to reduce the growth of social orphanhood and improve the effectiveness of prevention of this phenomenon.

№ 8 2015, стор. 131 - 135

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 393

Відомості про авторів

І. М. Лопатченко

аспірант кафедри соціальної і гуманітарної політики, ХРІ НАДУ при Президентові України

I. Lopatchenko

Post graduate student of Social and humanitarian policy Department, KRI NAPA, Kharkiv

Як цитувати статтю

Лопатченко І. М. Механізми реалізації державної політики профілактики соціального сирітства. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 8. С. 131–135.

Lopatchenko, I. (2015), “Mechanisms of public policy prevention of social orphanhood”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 131–135.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.