EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДОВА ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ
Ж. В. Семчук, Р. М. Скриньковський

Назад

УДК: 658: 330.34

Ж. В. Семчук, Р. М. Скриньковський

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДОВА ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ

Анотація

У науковій статті уточнено та розкрито сутність таких економічних категорій, як "виробниче підприємство", "конкурентоспроможність підприємства", "система маркетингу", "конкурентоспроможність виробничого підприємства в системі маркетингу" та "інноваційно-інвестиційний розвиток підприємства". Визначено основні індикатори до оцінювання інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства. Встановлено, що ключовим фактором підвищення конкурентоспроможності виробничого підприємства в системі маркетингу є його інноваційно-інвестиційний розвиток. З'ясовано, що на інноваційно-інвестиційний розвиток виробничого підприємства впливають макрофактори (правові засади інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства, державний та регіональний контроль і регулювання середовища функціонування підприємства, соціальна політика держави, науково-технічний прогрес, обмеженість ресурсів, зовнішня інформація) та мікрофактори (стратегія розвитку підприємства, система менеджменту підприємства, життєвий цикл підприємства, прибутковість діяльності підприємства, кадрова політика підприємства, стійкість підприємства на конкурентному ринку, рівень інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства, рівень маркетингових можливостей підприємства).

Z. Semchuk, R. Skrynkovskyy

THE INNOVATIVE AND INVESTMENT DEVELOPMENT OF PRODUCTION ENTERPRISE AS PART OF ITS COMPETITIVENESS IN THE MARKETING SYSTEM

Summary

In scientific articles it was specified and discovered the essence of economic categories such as "production enterprise", "competitiveness", "marketing system", "competitiveness of production enterprise in the marketing system" and "innovative and investment development of enterprise". It was determined the main evaluation indicators to innovative and of investment activity of enterprise. It was established that the key to improving the competitiveness of production enterprise in the marketing system is its innovative and investment development. It was found that makrofaktory affect on innovative and investment development of production enterprise (legal bases of innovative and investment development of enterprise, state and local environmental control and regulation of the enterprise, social policy, technological change, resource scarcity, external information) and microfactors (strategy of enterprise development, enterprise management system, the life cycle of enterprise, the profitability of the enterprise, enterprise personnel policy, stability on a competitive market, the level of innovative and investment potential of enterprise, level of marketing business opportunities).

№ 9 2015, стор. 6 - 9

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 150

Відомості про авторів

Ж. В. Семчук

к. е. н., доцент, декан факультету економіки та підприємництва, доцент кафедри фінансів та кредиту, Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

Z. Semchuk

Ph.D. in Economics, Dean of the Faculty of Economics and Business, Аssociate Professor of the Department of Finances and Credit, Lviv University of Business and Law, Ukraine, Lviv


Р. М. Скриньковський

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

R. Skrynkovskyy

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Business Economics and Information Technology, Lviv University of Business and Law, Ukraine, Lviv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.