EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ ЗА МОДЕЛЛЮ SPACE ТА ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ
В. Я. Нусінов, С. П. Лобов

Назад

УДК: 622.012.001.5.003:339.138

В. Я. Нусінов, С. П. Лобов

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ ЗА МОДЕЛЛЮ SPACE ТА ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

У статті на основі матричної моделі SPACE запропоновано концептуальний підхід до визначення ефективного (потенційно) вектору корпоративної стратегії гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК) в умовах змінної кон'юнктури ринку залізорудної продукції (ЗРП). Для формування об'єктивних (узгоджених) оцінок параметрів моделі SPACE та з метою забезпечення доказової бази вибору (найбільш вигідного) напряму розвитку бізнесу запропоновано комбінований формат організації роботи менеджерів ГЗК та зовнішніх експертів у процесі стратегічного аналізу, що базується на поєднані принципів "мозкового центру", "крос-функціональної команди" та "мозкового штурму". Обгрунтований у статті концептуальний підхід до підвищення об'єктивності вибору корпоративної стратегії ГЗК на основі визначення оптимального вектору стратегії підприємства за методом SPACE-аналізу, реалізовано за авторським підходом до організації збору та обробки експертних оцінок з використанням сучасних маркетингових технологій. На прикладі ПАТ "ПівдГЗК" розглянуто ідентифікацію стратегічного положення ГЗК, окремих областей його діяльності, визначено та обгрунтовано стратегічний вектор розвитку бізнесу та сформовано систему стратегічних альтернатив.

V. Nusinov, S. Lobov

STRATEGIC ANALYSIS OF ORE MINING AND PROCESSING ENTERPRISES BY SPACE MODEL AND DETERMINE DIRECTION OF INCREASING ECONOMIC EFFICIENCY OF THEIR ACTIVITY

Summary

In the paper on the basis of SPACE matrix model proposed conceptual approach to determine the effective (potentially) corporate strategy vector of Iron Ore Enrichment Works in variable iron ore market conditions. To generate objective (concerted) estimates of the SPACE model parameters and to provide an evidence base the choice (most profitable) of business development direction proposed the combined format of organization the analysis by experts group of management of mining enterprise and external experts in strategic analysis (SPACE), based on the principles of "brain center", "cross-functional team", "brainstorming". Substantiated in article conceptual approach to improve the objectivity of the selection of corporate strategy based on determining the optimal vector of enterprise strategy by the SPACE-analysis, implemented by the author's approach to organization of the collection and processing of expert estimations using modern marketing techniques. An application to the PJSC "Southern Iron Ore Enrichment Works" reviewed the identification of strategic position of Iron Ore Enrichment Works and specific areas of its operations, defined and substantiated strategic vector of the business development and formed a system of strategic alternatives.

№ 9 2015, стор. 16 - 21

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 743

Відомості про авторів

В. Я. Нусінов

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

V. Nusinov

doctor of Economics, Professor, head. Department of accounting, analysis, auditing and administration of the enterprises of a mining and metallurgical complex, SHEI "Kryvyi Rih National University"


С. П. Лобов

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту і адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

S. Lobov

PhD in Economics, Associate professor of the Department of accounting, analysis, auditing and administration of the enterprises of a mining and metallurgical complex, SHEI "Kryvyi Rih National University"

Як цитувати статтю

Нусінов В. Я., Лобов С. П. Стратегічний аналіз гірничо-збагачувальних комбінатів за моделлю space та визначення напрямів підвищення ефективності їх діяльності. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 9. С. 16–21.

Nusinov, V. and Lobov, S. (2015), “Strategic analysis of ore mining and processing enterprises by space model and determine direction of increasing economic efficiency of their activity”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 16–21.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.