EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ХОЛДИНГОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
Н. Ю. Чорна, І. П. Корнійчук

Назад

УДК: 338:664 (045)

Н. Ю. Чорна, І. П. Корнійчук

ОСОБЛИВОСТІ ХОЛДИНГОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Дослідження присвячене розв'язанню теоретичних і прикладних проблем підвищення ефективності вертикальних інтеграційних об'єднань у ринкових умовах господарювання.
Удосконалено підходи до оцінювання ефективності інтеграційних процесів, класифікацію факторів ефективного управління на кожному із рівнів інтеграції та підхід до вибору пріоритетів реалізації управлінських функцій у вертикально-інтегрованих структурах.
Запропоновано процедуру формування вертикальних інтеграційних об'єднань на основі використання логістичного підходу; методичний підхід до виявлення етапу розвитку складних вертикально-інтегрованих структур та оцінювання узгодженості розвитку ефективності інтегрованих структур з їх еталонним станом з використанням динамічних моделей.
Основними мотивами створення вертикально-інтегрованих формувань є технологічна та трансакційна економія. Крім того, в якості окремого стимулу до розвитку процесу інтеграції виступає прагнення забезпечити в рамках інтегрованих об'єднань постійні поставки ключових ресурсів. При цьому суттєву роль у забезпеченні ефективності функціонування вертикально-інтегрованих структур відіграє раціональна організація та обгрунтованість системи обмінно-розподільних відносин між її учасниками.
Запропоноване використання логістичного підходу до формування інтеграційних структур, на відміну від традиційного підходу, відповідає вимогам загальної оптимізації всіх систем інтегрованої структури, що особливо важливо в умовах постійних динамічних змін в економіці, оскільки дозволяє не тільки враховувати потенційний напрямок розвитку економічних систем різного рівня, але і більш гнучко адаптуватися до непередбачених змін. Розроблена з позицій логістичного підходу процедура формування інтеграційних об'єднань враховує можливість виникнення точок біфуркації залежно від сприяння розвитку інтеграції або стримування інтеграційної взаємодії, і відповідну реакцію щодо розвитку або руйнації інтеграційної структури.

N. Сhorna, I. Korniichuk

FEATURES HOLDING ENTERPRISE INTEGRATION

Summary

The thesis is devoted to theoretical and applied problems of improving the efficiency of vertical integration associations in market conditions.
The approaches to the evaluation of the effectiveness of the integration processes, a classification of factors of good governance at each of the levels of integration and the approach to choice of priorities of management functions in vertically integrated structures.
The procedure of vertical integration associations on the basis of logistic approach, methodical approach to identify the stage of development of sophisticated vertically integrated structures and Evaluation of consistency of performance of the integrated structures with their reference state using dynamic models.
The main motivation for creating a vertically integrated groups are technological and transactional savings. In addition, a separate stimulus to the development of the integration process serves commitment to providing integrated within the association constant supply of key resources. This vital role in ensuring the efficiency of vertically integrated structures plays rational organization and foundation systems exchange-distribution relations between its members.
The proposed use of logistic approach to the formation of integration structures, as opposed to the traditional approach, the requirements of the overall optimization of integrated structure, which is especially important in a constant dynamic changes in the economy, as it allows not only take into account the potential direction of economic systems at various levels, but more flexibility to adapt to unforeseen changes. Developed from the standpoint logistic approach procedure allows for the formation of integrated economic potential bifurcation points depending on the promotion of integration or integration interaction containment and response regarding the development or destruction integration patterns.

№ 9 2015, стор. 43 - 46

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 608

Відомості про авторів

Н. Ю. Чорна

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

N. Сhorna

PhD, Associate Professor of Business Economics and International Economics, Vinnytsia Trade and Economic Institute, Kyiv National University of Trade and Economics


І. П. Корнійчук

студентка, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

I. Korniichuk

student, Vinnitsa Trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and Economics

Як цитувати статтю

Чорна Н. Ю., Корнійчук І. П. Особливості холдингової інтеграції підприємств . Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 9. С. 43–46.

Сhorna, N. and Korniichuk, I. (2015), “Features holding enterprise integration”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 43–46.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.