EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНКУРЕНЦІЯ, ЩО БАЗУЄТЬСЯ НА ЦІННОСТІ ТА ОРІЄНТОВАНА НА РЕЗУЛЬТАТ, — НОВА ПАРАДИГМА ДІЯЛЬНОСТІ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я США
Я. Ф. Радиш, В. Д. Долот

Назад

УДК: 351.77:005.332.4](477):(37):(1-87)

Я. Ф. Радиш, В. Д. Долот

КОНКУРЕНЦІЯ, ЩО БАЗУЄТЬСЯ НА ЦІННОСТІ ТА ОРІЄНТОВАНА НА РЕЗУЛЬТАТ, — НОВА ПАРАДИГМА ДІЯЛЬНОСТІ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я США

Анотація

У статті проаналізовано результати низки зарубіжних наукових досліджень, автори яких переконані в тому, що вартість якісних медичних послуг може бути нижчою, а кінцеві результати кращими завдяки застосуванню їх виробниками сучасних медичних технологій.
Обгрунтовано, що сутність сучасної парадигми діяльності лікувально-профілактичних закладів США базується на визнанні цінності життя та здоров'я пацієнта, результатів його лікування, що є найважливішим змістом функціонування системи охорони здоров'я. Центральною ланкою в системі медичного обслуговування залишається лікар первинної медико-санітарної допомоги.
Доведено, що в Російській Федерації діяльність недержавних медичних закладів орієнтована на створення високопрофесійних медичних команд (колективів) та організацію потоків споживачів медичних послуг. Завдячуючи саме цьому забезпечується висока якість обслуговування пацієнтів та створюється позитивний імідж лікувальної установи. На переконання російських дослідників, провідна роль у формуванні та управлінні корпоративною поведінкою належить кадровій службі і керівництву лікувально-профілактичних закладів.
У статті охарактеризовано основні показники ефективності реформування системи охорони здоров'я — медичну, економічну та соціальну ефективність.

Ya Radysh, V. Dolot

COMPETITION BASED ON VALUE AND FOCUSED ON RESULTS AS THE NEW PARADIGM OF U.S. HEALTH CARE

Summary

The article analyzes the results of international research which confirm that the cost of quality health services can be lower and and the outcomes can be better through the use of modern medical technologies by the suppliers.
It is justified that the essence of modern paradigm of U.S. health care is based on recognition of life value and patient health, the results of treatment, which is the most important content of health system functioning. The key person of health care system is a primary health care doctor.
It is proved that the activity of private medical institutions in Russian Federation is focused on creating highly skilled medical teams (groups) and medical services consumers flow's administration. Due to this the high quality of patient care is achieved and the positive image of health care facility is created. According to Russian researchers, the leading role in the formation and administration of corporate behavior belongs to personnel department and health care facility's general manager.
The article describes the main performance indicators of health system reform what is medical, economic and social efficiency.

№ 9 2015, стор. 76 - 82

Кількість переглядів: 766

Відомості про авторів

Я. Ф. Радиш

д. держ. упр., професор, професор кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

Ya Radysh

Doctor in Public Administration, professor, professor of Health Administration Department, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv


В. Д. Долот

к. держ. упр.,докторант кафедри управління охороною суспільного здоров'я, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

V. Dolot

PhD in Public Administration, the postdoctoral student of Health Administration Department, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Радиш Я. Ф., Долот В. Д. Конкуренція, що базується на цінності та орієнтована на результат, — нова парадигма діяльності системи охорони здоров'я сша. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 9. С. 76–82.

Radysh, Ya and Dolot, V. (2015), “Competition based on value and focused on results as the new paradigm of u.s. health care”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 9, pp. 76–82.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.