EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІСЦЕ СТРАТЕГІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ У ПІДВИЩЕННІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
К. Г. Бриль

Назад

УДК: 338.48(477)

К. Г. Бриль

МІСЦЕ СТРАТЕГІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ У ПІДВИЩЕННІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

У статті розкривається проблема визначення місця туризму в національній економіці. Спад туризму в Україні вимагає знаходження нових моделей організації та менеджменту. Держава має визначити стратегічній пріоритети розвитку туризму та координувати зусилля з приватним бізнесом.
У наявній ситуації стратегічною метою розвитку українського туризму має бути комплексний розвиток внутрішнього (на відміну від зовнішнього, який довго домінував) туризму. Це може бути досягнуто за допомогою таких засобів, як: переорієнтація туристичних підприємств з зовнішнього на внутрішній туризм; створення відкритої бази даних для потенційних інвесторів; забезпечення належного соціального економічного та екологічного середовища; активізація кооперації туристичних та інших підприємств; запровадження нових стандартів якості туристичного продукту тощо.
Одним з перспективних напрямів розвитку є промисловий туризм, який також може бути використаний для патріотичного виховання, іміджевої політики, інтернаціональної реклами торгових марок.
Щоб скористатися туристичним потенціалом, необхідно, по-перше, використовувати приватні інвестиційні ресурси, оскільки держава не в змозі забезпечити достатнє інвестування всіх галузей економіки. По-друге, слід досягнути максимального використання інформаційних ресурсів.
Існують численні методики оцінки інвестиційної привабливості. Однак позитивна оцінка регіону не гарантує реальних інвестицій в його економіку. Важливим є взаємозв'язок інвестиційної та інновативної привабливості на всіх рівнях (підприємство, регіон, галузь, країна).
Показано, що головними факторами інвестиційно-інноваційної привабливості туризму є: розміри ринку, матеріальні, трудові та іміджеві ресурси; наявність туристично атрактивних об'єктів (дестинацій); розвиток інфраструктури; ризики інвестування; інвестиційні преференції; інноваційний потенціал. Список факторів може бути корисним для державного регулювання туризму, оскільки він дозволяє визначити стратегічні пріоритети державного впливу.

K. Bryl

THE ROLE OF THE STRATEGIC PRIORITIES OF DEVELOPMENT IN INCREASING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF TOURISM

Summary

The article expounds the problem of defining the place of tourism in the national economy. The decrease of tourism in Ukraine demands finding new models of organization and management. The state should fix the strategic priorities of its development and co-ordinate efforts with the private business.
In the current situation the strategic development aim of Ukrainian tourism must be the complex development of inner (as an opposite to long-dominant outer) tourism. It can be achieved using such means as: re-orientation of the touristic enterprises from outer to inner tourism; forming an open data base for potential investors; providing suitable social, economical and ecological environment; activization of co-operation of touristic and other enterprises; introducing new quality standards of touristic products etc.
One of the perspective vectors of development is industrial tourism that can be also used for patriotic education and image policy, and also for the international advertisement of trade marks.
To make use of the touristic potential, it is necessary, firstly, to introduce private investment resources, because the state cannot provide sufficient investment for all the branches of economy. Secondly, maximal use of the informational resources must be achieved.
There are numerous methodic of evaluation of investing attractiveness. Still, the positive evaluation of a region does not guarantee actual investments in its economy. The interrelations of investment and innovation attractiveness of all levels (enterprise, region, branch, country) is crucial.
As we show in the article, the main factors of investment-innovative attractiveness of tourism include: the scope of the market, the material, work and image resources, existence of touristic attractive objects (destinations), infrastructure development, investment hazards, investment preferences, innovative potential. The list of factors can be useful for the state regulation of tourism, as it allows defining the strategic priorities of state influence.

№ 10 2015, стор. 14 - 18

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 514

Відомості про авторів

К. Г. Бриль

к. е. н., доцент кафедри туризму, Чернігівський національний технологічний університет, м.Чернігів

K. Bryl

PhD in Economics Associate Professor, Chernihiv National Technological University

Як цитувати статтю

Бриль К. Г. Місце стратегічних пріоритетів розвитку у підвищенні інвестиційної привабливості туристичної галузі. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 10. С. 14–18.

Bryl, K. (2015), “The role of the strategic priorities of development in increasing the investment attractiveness of tourism”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 14–18.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.