EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Я. І. Цебро

Назад

УДК: 378.1: 338.242

Я. І. Цебро

НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Анотація

Вибір інноваційно орієнтованого шляху розвитку здатен забезпечити ВНЗ високу якість підготовки випускників й підвищити рівень інтеграції ринку освітніх послуг у ринок праці. На сучасному ринку попит є основним чинником, що регулюють обсяги пропозицій виробника. Формування стратегії й тактики розвитку ВНЗ із урахуванням і на основі його інноваційного потенціалу дозволить на всіх стадіях його інноваційного циклу зміцнити конкурентні переваги й зайняти свою нішу в умовах формування механізму інноваційного розвитку, тобто прогнозувати потреби в обсягах і формах освітніх послуг, розробляти й тиражувати на ринок продукти інноваційної діяльності.
Впровадження інновацій в освітній сфері є процесом дуже складним і багатогранним. У зв'язку з тим, що сам освітній процес має багато як організаційних, так і операційних аспектів, то розробка та впровадження інновацій у ВНЗ має здійснюватись передусім шляхом створення системи управління інноваційним процесом.

Y. Tsebro

DIRECTIONS OF INNOVATION ACTIVITY IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Summary

The choice of innovation oriented development paths capable of providing the higher educational institutions with a high quality of training of graduates and increase the level of integration of the market of educational services in the labour market. In today's market demand is the main factor regulating the volume manufacturer. The formation of the strategy and tactics of the higher educational institutions subject and on the basis of its innovative capacity will allow at all stages of the innovation cycle to strengthen competitive advantages and to find its niche in the conditions of formation mechanism of innovative development, i.e. forecasting the level and types of educational services, to develop and scale up the market with innovative products.
Innovation in education is a very complex process and multi-faceted. Due to the fact that the educational process has many organizational and operational aspects, the development and implementation of innovation in higher education should be carried out primarily by establishing a system of managing the innovation process.

№ 10 2015, стор. 25 - 27

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 475

Відомості про авторів

Я. І. Цебро

к. е. н., доцент кафедри державного управління та педагогічного менеджменту, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Y. Tsebro

Ph.D., assistant professor of public administration and educational management, Sumy regional institute of postgraduate education

Як цитувати статтю

Цебро Я. І. Напрями впровадження інновацій в діяльності вищих навчальних закладів. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 10. С. 25–27.

Tsebro, Y. (2015), “Directions of innovation activity in higher educational institutions”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 25–27.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.