EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
О. М. Крайнік

Назад

УДК: 658.5:330.16

О. М. Крайнік

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Анотація

У статті розглянуто сутність поняття ризик-менеджменту як інструменту регулювання економічної поведінки суб'єктів господарювання в сучасних умовах, які обумовлюються стагнацією економіки та суспільно-політичною кризою. На підставі здійснення семантичного моделювання запропоновано авторське бачення поняття ризик-менеджменту як інструменту регулювання економічної поведінки, яке полягає у тому, що це складне та багатоаспектне міждисциплінарне за суттю поняття, охарактеризоване цільовим механізмом формування траєкторії розвитку суб'єкта в соціально-економічному середовищі за рахунок власної внутрішньої структури. Економічну поведінку формалізовано у вигляді функції від взаємопов'язаних елементів: мети, економічної альтернативи, системи прийняття рішень, мотиваційно-вольової компоненти. Узагальнено типи економічної поведінки залежно від рівня ризику, в результаті чого виокремлено раціональний, шаблонний, індивідуальний типи економічної поведінки. Встановлено зміст, місце, значення та взаємозв'язок між елементами системи ризик-менеджменту, рівнем ризику, типами економічної поведінки.

E. Kraynik

RISK MANAGEMENT AS A TOOL FOR REGULATING ECONOMIC BEHAVIOR OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE CONTEMPORARY ECONOMY

Summary

In the article the essence of the concept of risk management as a tool for regulating economic behavior of economic entities in modern terms, specifies that the stagnation of the economy and socio-political crisis. Based on semantic modeling exercise suggested authors' view the concept of risk management as a tool for regulating economic behavior, which is I that this is a complex and multidimensional in essence interdisciplinary concepts characterized the intended mechanism of formation of the trajectory of the subject in the socio-economic environment by own internal structure. Economic behavior is formalized as a function of the interconnected elements: goals, alternative economic systems, decision making, motivational and volitional components. Overview types of economic behavior depending on the level of risk, resulting singled rational, boilerplate, individual types of economic behavior. Established scope, place value and relationship between elements of risk management, risk level, type of economic behavior.

№ 10 2015, стор. 28 - 31

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 501

Відомості про авторів

О. М. Крайнік

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій та управління проектами Запорізької державної інженерної академії

E. Kraynik

Ph.D., assistant professor of organizational management and project management Zaporozhye State Engineering Academy

Як цитувати статтю

Крайнік О. М. Ризик-менеджмент як інструмент регулювання економічної поведінки суб'єктів господарювання в сучасних умовах . Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 10. С. 28–31.

Kraynik, E. (2015), “Risk management as a tool for regulating economic behavior of industrial enterprises in the contemporary economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 28–31.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.