EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЦИКЛІЧНІСТЬ ЯК ОЗНАКА РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ
О. Д. Рожко

Назад

УДК: 336.1:338.23

О. Д. Рожко

ЦИКЛІЧНІСТЬ ЯК ОЗНАКА РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню циклічності економічних процесів у розрізі державних фінансів. Визначено, що можливість держави забезпечити стійкий розвиток державних фінансів значно залежить від циклічності економічного розвитку, а саме: від схильності як національної, так і світової економіки до кризових процесів. Акцентовано увагу на тому, що сучасні економічні кризи часто володіють новими або специфічними рисами, які впливають на формування теоретико-методологічних і практичних підходів до моделювання їх причин та наслідків. Доведено, що особливо актуальним є дослідження даної проблеми в контексті циклічності розвитку державних фінансів, оскільки стан державних фінансів безпосередньо відображає фінансово-економічний стан країни в цілому. У роботі розглянуто основні наукові підходи до визначення сутності та фаз економічних циклів. Особливу увагу присвячено кризі та її впливу на стан державних фінансів і на стійкість фінансової системи загалом. Визначено особливості використання інструментів державних фінансів для регулювання соціально-економічного розвитку на різних фазах економічного циклу.

O. Rozhko

CYCLING AS A FEATURE OF MODERN PUBLIC FINANCE

Summary

The article investigates cyclical economic processes in terms of public finances. Determined that the ability of the state to ensure the sustainability of public finances depends largely on cyclical economic development — namely, the susceptibility of both national and world economy to crisis processes. The attention that the current economic crises often have new or specific traits that affect the formation theoretical-methodological and practical approaches to modeling their causes and consequences. Proved that research is particularly relevant in the context of the problem of recurrence of public finances, since the state of public finances directly reflects the financial and economic situation of the country. In this paper, the basic scientific approaches to determining the nature and phases of economic cycles were considered. Special attention is devoted to the crisis and its impact on public finances and the stability of the financial system as a whole. The features the use of tools of public finance for the regulation of social and economic development in different phases of the economic cycle were determined.

№ 10 2015, стор. 32 - 36

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 192

Відомості про авторів

О. Д. Рожко

к. е. н., доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

O. Rozhko

PhD, associate professor, Department of Finance, National Taras Shevchenko University of Kyiv, Kyiv

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.