EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА
С. В. Добринь

Назад

УДК: 658.14/.17

С. В. Добринь

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті розроблено та обгрунтовано необхідні заходи щодо забезпечення ефективного процесу управління фінансовими ресурсами підприємства, в межах якого можуть відбуватися складні та різноспрямовані процеси утворення численних фінансових ризиків, обумовлених можливостями порушення господарських угод. Здійснення оперативного контролю за виконанням планових показників є основною ланкою в системі управління фінансовими ресурсами підприємства, оскільки відбиває стан надходження залучених фінансових ресурсів та нагромадження власних фінансових ресурсів у порівнянні з запланованими параметрами.
На основі проведеного дослідження було побудовано відповідну схему управлінського регулювання процесу формування фінансових ресурсів підприємства.
Забезпечення ефективності функціонування системи управління фінансовими ресурсами підприємства залежить від гнучкості реагування цієї системи на непередбачувані події. Запорукою досягнення такої гнучкості виступає не тільки оперативність здійснення контрольних та облікових процедур у реальний момент часу, а насамперед урахування циклічності розвитку більшості економічних процесів, в основі розгортання яких можна визначити послідовність ситуацій, що повторюються.

S. Dobryn

ORGANIZATION OF MANAGEMENT SYSTEM OF FINANCIAL RESOURCES OF ENTERPRISE

Summary

The article was developed and proved the necessary activities for ensure efficient management of financial resources of the enterprise within which can undergo complex and multidirectional processes of the formation of numerous financial risks, due to features of violations of economic transactions. The implementation of the operational monitoring of the performance targets is a key link in the financial management of the enterprise, as it reflects the condition of receipt of funds raised and the accumulation of financial resources compared with the planned parameters.
On the basis of the study was constructed the appropriate management scheme for the regulation of process of formation of financial resources of the enterprise.
Ensuring the efficiency of financial resources management of the enterprise depends on the flexibility of response of the system to unpredictable events. Key to achieving this flexibility is not only the efficiency of the implementation of the control and accounting procedures in real time, and especially taking into account the cyclicality of the most economic processes, based on the deployment of which can determine the sequence of situations that are repeated.

№ 10 2015, стор. 37 - 40

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 231

Відомості про авторів

С. В. Добринь

к. е. н. доцент, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

S. Dobryn

PhD, Associate professor, S. Kuznets Kharkiv National University of Economics

Як цитувати статтю

Добринь С. В. Організація системи управління фінансовими ресурсами підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 10. С. 37–40.

Dobryn, S. (2015), “Organization of management system of financial resources of enterprise”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 37–40.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.