EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОХОДИ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ ЯК ВАЖЛИВЕ ДЖЕРЕЛО ДОХОДІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ
В. М. Булавинець

Назад

УДК: 331.330

В. М. Булавинець

ДОХОДИ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ ЯК ВАЖЛИВЕ ДЖЕРЕЛО ДОХОДІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Анотація

З'ясовано сучасний стан та тенденції трудової міграції з України. Окреслено чинники, що спонукають українських громадян до виїзду за кордон з метою працевлаштування. Проаналізовано результати модульного вибіркового обстеження трудової міграції, проведеного Державною службою статистики України спільно з Інститутом демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України.
Досліджено чинники, які впливають на величину грошових переказів трудоемігрантів в Україну. Розглянуто різні точки зору вчених стосовно масштабів вітчизняної трудової міграції та обсягу міграційного капіталу. З'ясовано вплив структури зайнятості працівників-мігрантів на величину їх доходів.
Досліджено динаміку грошових переказів трудоемігрантів в Україну впродовж 2007—2013 рр. та канали їх надходження. Окреслено та проаналізовано основні напрями використання грошових переказів трудових мігрантів домогосподарствами України. Визначено шляхи підвищення ролі міграційного капіталу в сукупних доходах домогосподарств.

V. Bulavynets

INCOME OF LABOR MIGRANTS AS IMPORTANT SOURCE OF INCOME HOUSEHOLDS

Summary

Are found the current state and trends of labor migration from Ukraine. The factors that encourage Ukrainian citizens to travel abroad for employment are outlined. The results of modular sampling migration what was conducted by the State Statistics Service of Ukraine jointly with the Institute of Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine is analyzed.
The factors that affect the value of remittances migrants to Ukraine are researched. Various scientific point of view regarding the extent of domestic migration and volume migration capital is reviewed. The influence of the structure of employment of migrant workers by the amount of their income is reviewed.
The dynamics of remittances migrant workers in Ukraine during 2007—2013 rr. and channels they arrive are researched. Is outlined structure and analyzed the main directions of money transfers of labor migrants households Ukraine. The ways of increasing the role of migration in capital income is determinated.

№ 10 2015, стор. 54 - 56

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 585

Відомості про авторів

В. М. Булавинець

к. е. н, доцент кафедри фінансів, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

V. Bulavynets

PhD, Associate Professor of Finance, Ternopil National Economic University, Ternopil

Як цитувати статтю

Булавинець В. М. Доходи трудових мігрантів як важливе джерело доходів домогосподарств. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 10. С. 54–56.

Bulavynets, V. (2015), “Income of labor migrants as important source of income households”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 54–56.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.