EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ЯК ЧИННИК ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА
Х. М. Бадалов

Назад

УДК: 338.585

Х. М. Бадалов

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ЯК ЧИННИК ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

Анотація

У статті засобами економіко-математичного моделювання здійснено пошук найбільш прийнятних розмірів та структури витрат виробництва для оптимізації рівня собівартості продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах. На базі статистичної інформації про результати діяльності сільськогосподарських підприємств Харківської області сформовано нелінійну багатофакторну кореляційно-регресійну модель залежності урожайності від витрат за елементами по основним видам продукції рослинництва. На основі розробленої моделі проведено розрахунок оптимальної структури виробничих витрат основних видів продукції, яка дозволяє отримати максимальну урожайність при оптимальному рівні собівартості для підприємств з різним рівнем інтенсивності виробництва. Розроблено пропозиції щодо оптимізації структури виробничих витрат і рівня собівартості продукції рослинництва в підприємствах з високою, середньою та низькою інтенсивністю виробництва.

Kh Badalov

OPTIMIZATION THE STRUCTURE OF PRODUCTION COSTS AS A FACTOR IN REDUCING THE PRIME COST OF CROP PRODUCTION

Summary

In the article by means of economic and mathematical modelling searched the most suitable size and cost structure to optimize the prime cost of crop production in agricultural enterprises. Based on statistical information about the results of action the agricultural enterprises of the Kharkov region was formed nonlinear multifactor correlation regression model of dependence of crop yield from the costs by elements for the main types of crop production. Based on the developed model was done the calculation of the optimal structure of production costs of major crop products, which allows you to get the maximum crop yield at the optimum level of the prime cost for companies with different levels of intensity of production. We have developed proposals to optimize the structure of production costs and the level of the prime cost a crop production in the enterprises with high, medium and low level the intensity of production.

№ 10 2015, стор. 90 - 94

Кількість переглядів: 621

Відомості про авторів

Х. М. Бадалов

здобувач кафедри фінансів, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Kh Badalov

competitor of Chair of Finance, Kharkiv national agrarian university named after V.V. Dokuchaev

Як цитувати статтю

Бадалов Х. М. Оптимізація структури витрат виробництва як чинник зниження собівартості продукції рослинництва. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 10. С. 90–94.

Badalov, Kh (2015), “Optimization the structure of production costs as a factor in reducing the prime cost of crop production”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 90–94.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.