EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ ВЕНЧУРНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
В. В. Божкова, О. М. Дериколенко

Назад

УДК: 330.33/.36

В. В. Божкова, О. М. Дериколенко

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ ВЕНЧУРНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті запропоновано визначення "стратегії прориву промислового підприємства" як генеральної, комплексної програми дій для всіх рівнів управління підприємством (корпоративного, бізнесового та рівня товару), яка спрямована на реалізацію таких стратегічно важливих напрямів його розвитку, що пов'язані зі зміною місії, переформатуванням бізнес-портфеля, зміною організаційної структури управління. Зазначені відмінності пропонованої "стратегії прориву" від традиційної "інноваційної стратегії розвитку" доводять їх принципові особливості та слугують безперечним доказом необхідності розмежування і виокремлення даного виду стратегії.
Запропонований методичний підхід до формалізації процесу розроблення стратегій для венчурних підприємств у частині урахування особливостей венчурної, інноваційної та інвестиційної складових цієї діяльності, а також всіх видів ризиків, притаманних господарській діяльності взагалі.

V. Bozkhova, O. Derykolenko

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO FORMING STRATEGY FOR VENTURE INDUSTRIAL ENTERPRISES

Summary

The article proposed definition of breakthrough strategy of industrial enterprises as general, comprehensive action program for all levels of enterprise's management (corporate, business and product level) aimed at realization of a such strategically important directions of development associated with a change of mission, reformat business portfolio, change of management organizational structure. These differences between proposed strategy of breakthrough and traditional innovation development strategy prove their principal features and serve as indisputable proof of necessity of differentiation and separation of this type of strategy.
The methodical approach to formalize the process of selecting strategies for venture enterprises in the part of taking into account features of venture, innovation and investment components of these activities, as well as all types of risks inherent to business activity in general.

№ 11 2015, стор. 4 - 8

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 175

Відомості про авторів

В. В. Божкова

д. е. н., доцент, професор кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет, м. Суми

V. Bozkhova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of Department of Marketing and Management of Innovative Activities, Sumy State University, Sumy


О. М. Дериколенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та бізнес-адмініструванння, Сумський державний університет, м. Суми

O. Derykolenko

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Department of Economics and Business Administration, Sumy State University, Sumy

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.