EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИРОБНИЦТВО І СПОЖИВАННЯ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ХАРАКТЕР ВЗАЄМОДІЇ
А. В. Кудінова

Назад

УДК: 339.9; 330.3

А. В. Кудінова

ВИРОБНИЦТВО І СПОЖИВАННЯ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ: ХАРАКТЕР ВЗАЄМОДІЇ

Анотація

Стаття присвячена модифікації взаємозв'язку між виробництвом та споживанням як провідним фазам суспільного відтворення. В умовах інтеграції та інтернаціоналізації, глобальних змін, появи нових суб'єктів міжнародної економіки, зокрема транснаціональних корпорацій, пропорційність та важливість зазначених фаз починають відігравати ключову роль у визначенні динаміки та характеру соціально-економічного розвитку країни. Зокрема зростання ролі інформаційного сектору у формуванні конкурентних переваг національного виробництва, трансформувало сам процес виробництва у бік підвищення ролі знаннєвої продукції, відповідно, сприяло опануванню країнами-лідерами інноваційної моделі розвитку, експорту не сировинної та "індустріальної" продукції, а патентів та ліцензій, нарощення ними потужного виробничого потенціалу. Проте концентрація високотехнологічного виробництва в провідних країнах не сприяла поширенню аналогічного виробництва в слаборозвинутих країнах, а лише розповсюджувала західні стандарти життя та споживання, що не відповідають економічній базі даного суспільства. Все це неминуче посилює асиметричність світового соціально-економічного розвитку.

A. Kudinova

PRODUCTION AND CONSUMPTION IN THE GLOBAL ECONOMY: THE NATURE OF THE INTERACTION

Summary

The article is devoted to modifying the relationship between production and consumption as major phases of social reproduction. In terms of integration and internationalization, global change, new subjects of international economy, particularly multinationals, proportionality and the importance of these phases begin to play a key role in determining the nature and dynamics of social and economic development. In particular the increasing role of information sector in shaping the competitive advantages of domestic production, transformed the manufacturing process in the direction of increasing the role of Knowledge products, respectively, contributed to the capture of leaders of countries innovative development models, do not export raw materials and "industrial" products and patents and licenses, increasing their powerful production potential. However, the concentration of high-tech production in the leading countries did not contribute to the spread of similar production in less developed countries, and distributed only Western standards of living and consumption that do not meet the economic base of the society. This inevitably increases the asymmetry of global social and economic development.

№ 11 2015, стор. 35 - 39

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 311

Відомості про авторів

А. В. Кудінова

к. е. н., доцент, доцент кафедри політичної економії факультетів управління і управління персоналом та маркетингу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

A. Kudinova

Ph. D., Associate Professor, Department of political economy of human resources and marketing faculties, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Як цитувати статтю

Кудінова А. В. Виробництво і споживання в глобальній економіці: характер взаємодії. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 11. С. 35–39.

Kudinova, A. (2015), “Production and consumption in the global economy: the nature of the interaction”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 35–39.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.