EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ГАРАНТУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Г. Л. Рябцев

Назад

УДК: 351:82

Г. Л. Рябцев

НОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ГАРАНТУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Анотація

Оскільки кардинальні зміни на світових енергетичних ринках і погіршення стану національної економіки ускладнюють гарантування енергетичної безпеки України, сформульовано перелік її внутрішніх і зовнішніх загроз. Енергетичну безпеку визначено як стан, за якого гарантовані достатнє, надійне й технічно безпечне енергозабезпечення; неможливість спричинення тиску на осіб, які приймають рішення; прийнятний вплив на навколишнє середовище та відсутність соціальної напруженості. Визначено систему індикаторів, які відображають можливі впливи, здатні викликати нові загрози або порушити нормальний стан об'єкта. Установлено основні завдання у сфері енергетичної безпеки, необхідність вирішення яких існує в Україні. Запропоновано підходи до гарантування енергетичної безпеки, реалізація яких дозволить послабити існуючі загрози та використати наявні можливості. Згідно з цими підходами в Україні варто сформувати умови для створення багатовекторної, мозаїчної енергетики, що враховуватиме пріоритетні напрями національного та регіонального енергозабезпечення. Першим кроком у реалізації розроблених підходів має стати встановлення прозорих, зрозумілих, стабільних "правил гри", однакових для всіх учасників енергетичних ринків.

G. Riabtsev

NEW APPROACHES TO IDENTIFYING AND PROVIDING ENERGY SECURITY OF UKRAINE

Summary

Since the dramatic changes in global energy markets and the deterioration of the national economy make it difficult to ensure energy security of Ukraine, list of its internal and external threats is formulated. Energy security is defined as a condition in which guaranteed adequate, reliable, technically safe energy supply; inability to exert pressure on decision-makers; an acceptable impact on the environment and the lack of social tension. The system of indicators is formulated that reflect the possible effects that can cause new threats or disrupt the normal condition of the object. The basic problem is defined in the field of energy security, the need for solutions that exist in Ukraine. The approaches to energy security are proposed, the implementation of which will weaken the existing threats and exploit opportunities. In accordance with these approaches in Ukraine should create the conditions for the creation of multi-vector, a mosaic energy sector, which will take into account the priorities of national and regional energy supply. The first step in the implementation of the developed approaches must be the establishment of transparent, clear and stable "rules of the game", the same for all participants in the energy markets.

№ 11 2015, стор. 62 - 66

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 609

Відомості про авторів

Г. Л. Рябцев

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри державної політики та суспільного розвитку, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

G. Riabtsev

Doctor of Science in public administration, associate professor, professor of public policy and social development, the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Рябцев Г. Л. Нові підходи до визначення та гарантування енергетичної безпеки України. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 11. С. 62–66.

Riabtsev, G. (2015), “New approaches to identifying and providing energy security of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 62–66.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.