EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОСТОРОВА ДЕТЕРМІНАЦІЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ УПРАВЛІНСЬКОГО ВПЛИВУ В РЕГІОНАЛЬНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ
О. Є. Бавико

Назад

УДК: 332.146.2:004.77(477.7)

О. Є. Бавико

ПРОСТОРОВА ДЕТЕРМІНАЦІЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ УПРАВЛІНСЬКОГО ВПЛИВУ В РЕГІОНАЛЬНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

Анотація

У дослідженні обгрунтовується необхідність трансформації управлінських інструментів регіонального менеджменту у відповідності до специфіки постіндустріального розвитку регіональної економіки. Вплив сучасних технологій призводить до змін у парадигмі території, яка з фізичного базису розміщення об'єктів економічної діяльності перетворюється в економічний простір, що визначається наступними характеристиками: глобалізована просторово-інформаційна система; середовище, що створюється у процесі взаємодії суб'єктів економічної діяльності; мережева організація взаємодії соціально-економічних суб'єктів, що характеризується горизонтальною архітектонікою, здатністю до самоорганізації та саморозвитку, збільшенням синергетичного ефекту. Визначення напрямів розвитку регіонального економічного розвитку та відповідних управлінських інструментів регіонального менеджменту базується на типології просторового розвитку регіонів. За сучасних умов формування мережевої економіки в Україні, в основу типології просторового розвитку регіонів покладено критерії: економіко-географічне положення регіону в національному економічному просторі; ступінь входження регіону у глобальний економічний простір; характер взаємодії господарюючих суб'єктів у регіоні. У відповідності до специфіки просторового розвитку регіонів визначаються основні напрями розвитку.

О. Bavyko

THE SPATIAL DETERMINATION OF MAIN DIRECTIONS IN REGIONAL MANAGEMENT

Summary

The study the necessity of transformation management tools for regional management in accordance with the specific post-industrial development of the regional economy. The impact of modern technology leads to changes in the paradigm of territory that from the physical placement of the base of economic activity turns into an economic space that is defined by the following characteristics: globalized spatial information system; environment that is created during the interaction of economic activity; the interaction network of socio-economic actors, characterized by horizontal architectonics capacity for self-organization and self-development, increasing synergetic effect. Identification of areas of regional economic development and appropriate management tools based on regional management of spatial typology of regional development. In modern conditions of formation of the network economy in Ukraine, based spatial typology of regions entrusted criteria: economic and geographical position of the region in the national economic space; the degree of occurrence of the region in the global economy; nature of the interaction of economic agents in the region. In accordance with the specific spatial development of regions defines the main directions of development.

№ 12 2015, стор. 4 - 9

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 371

Відомості про авторів

О. Є. Бавико

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

О. Bavyko

Doctor of Sciences (Economics), Associate Professor, Professor of Department of Management, University of International Business and Law, Kherson

Як цитувати статтю

Бавико О. Є. Просторова детермінація основних напрямів управлінського впливу в регіональному менеджменті. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 12. С. 4–9.

Bavyko, О. (2015), “The spatial determination of main directions in regional management”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 4–9.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.