EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА В СИСТЕМІ ПРІОРИТЕТІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
О. В. Коваленко

Назад

УДК: 338.439.02

О. В. Коваленко

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА В СИСТЕМІ ПРІОРИТЕТІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

Поглиблено теоретичні засади встановлення пріоритетів інноваційного розвитку економіки в умовах перманентної кризи, що не суперечили б гарантуванню продовольчої безпеки. Аргументовано, що управлінський процес виходу з кризи й подальшого ефективного розвитку країни має спиратися на теоретичну платформу ієрархії пріоритетів, найпотужнішим з яких є методологічний пріоритет. Зазначено, що одним із істотних недоліків у сфері забезпечення продовольчої безпеки є відсутність Закону "Про продовольчу безпеку України". Для попередження кризових явищ в умовах невизначеності, пріоритетом державного управління має стати прораховування і попередження майбутніх ризиків, визначення можливих стратегічних сценаріїв гарантування продовольчої безпеки в умовах криз. Обгрунтовано, що при регулюванні інноваційних та соціально-економічних процесів в умовах перманентних криз, слід, у першу чергу, орієнтуватися на те, як впливатимуть закладені прогнозами зміни на основні індикатори продовольчої безпеки, зокрема, показники якості і кількості споживання продовольства однією особою, у тому числі й у розрізі регіонів.

O. Kovalenko

FOOD SECURITY IN THE PRIORITIES OF INNOVATION DEVELOPMENT

Summary

This paper presents profound study of the theoretical foundations of the choice of priorities of innovation development of economy in the conditions of permanent crisis that would not contradict the food security. Were presented arguments to control process of overcoming the crisis and the further effective development of the country, which had to rely on the theoretical platform hierarchy of priorities. The most powerful is a methodological priority. It was noted that one of the major flaws in the area of food security is the absence of the Law "On food security of Ukraine". In order to prevent the crisis in the face of uncertainty, a priority of government should be calculated and prevention of future risks, the identification of possible strategic scenarios to ensure food security in times of crises. It is proved that the regulation of innovation and socio-economic processes in the conditions of permanent crisis, should primarily focus on how will affect laid forecasts changes in the main indicators of food security, in particular, the quality and quantity of food consumption per capita, including a cross-sectional areas.

№ 12 2015, стор. 24 - 29

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 605

Відомості про авторів

О. В. Коваленко

к. е. н., старший науковий співробітник, заступник завідувача відділу, Інститут продовольчих ресурсів, м. Київ

O. Kovalenko

candidate of economic sciences, senior research worker, vice-head of the department of economic research, Institute of Food Resources

Як цитувати статтю

Коваленко О. В. Продовольча безпека в системі пріоритетів інноваційного розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 12. С. 24–29.

Kovalenko, O. (2015), “Food security in the priorities of innovation development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 24–29.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.