EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОБУДОВА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
А. Г. Балдинюк

Назад

УДК: 658.8.012.2 (045)

А. Г. Балдинюк

ПОБУДОВА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Стаття містить результати дослідження особливостей побудови стратегії розвитку організації. Сучасні організації самі формують нові процеси та зміни. Стратегії розвитку підприємства завжди інвестиційні і потребують використання різного виду ресурсів. Автор пропонує використовувати підхід до стратегії як гнучкої системи цілей, що змінюються в залежності від сигналів зворотного зв'язку зовнішнього та внутрішнього середовища. Інвестиції в організацію управлінських процесів для стратегічного планування та подальшої реалізації планів за допомогою сучасних управлінських та інформаційних технологій дозволяють стратегічним планам в період кризи бути більш мобільними та дають можливість керівникам мати достатньо вірогідну інформацію для формування проектів змін у діяльності підприємства.
Система збалансованих показників є популярною серед теоретиків та практиків менеджменту. Але вона не дозволяє в повній мірі реалізувати підхід "живої організації".
Базові принципи побудови стратегії та організаційних структур — це ієрархічність, повнота і несуперечність, синергетичність, детермінованість. Вони повинні бути доповнені таким, як варіативність. Це дозволяє ще на етапі побудови стратегії формувати варіанти її реалізації та прогнозувати різні сценарії розвитку подій.
Візуалізація стратегії передбачає використання не тільки інструментів для побудови графіків та схем, а і формалізацію за кольором — підхід "різнокольорова економіка". Таке візуальне представлення досягнення цілей дозволяє швидко відреагувати на сигнали кризових ситуацій.
Внесення змін як в стратегію розвитку, так і в структуру та процеси організації є болісним та непростим. "Жива комунікація" робить його більш ефективним. Стратегія підприємства визначає центри управлінської відповідальності. Деталізована таблиця прив'язує цілі до кожного процесу та виконавця. Менеджер, провідний спеціаліст, будь-який співробітник бачить свій інтерес у спільній справі.
Нині суттєво видозмінюються функції, що реалізуються під час планувального стратегічного процесу. Роль стратегії підлягає змінам. Стратегія стає гнучкою, мобільною та працюючою. Це — інструмент підвищення конкурентоспроможності, засіб згуртування колективу.

A. Baldynyuk

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF INVESTMENT STRATEGIES OF THE COMPANY

Summary

The article contains the results of the study features of the construction strategy of the organization. Modern organizations themselves form new processes and changes. Strategy Development Investment Company always — require the use of various types of resources. The author proposes to use the approach to strategy as flexible goals that vary depending on the feedback signals external and internal environment. Investments in organization management processes for strategic planning and subsequent implementation plans using modern management and information technologies allow strategic plans during the crisis to be more mobile and enable managers to have enough information to form a probable change projects in the enterprise.
Balanced Scorecard — popular among theorists and practitioners of management. But it can not fully realize the approach of "living organizations".
The basic principles of strategy and organizational structure — a hierarchy, completeness and consistency, synergy, determinism. They should be supplemented so as variability. It will also build on the stage shape strategy options for its implementation and to forecast different scenarios.
Visualization of the strategy involves the use not only tools for graphing and charts, and color and formalization — approach "colorful economy." This visual representation of the objectives to quickly respond to signals of crisis.
Making changes in both strategy development and the structure and processes of the organization is painful and difficult. "Live communication" makes it more effective. Business Strategy identifies centers of administrative responsibility. Detailed table of objectives tied to each process and performer. Manager, Senior Specialist, any employee sees his interest in the common cause.
Currently significantly modified functions, implemented during the strategic planning process. The role of the strategy is subject to change. The strategy is flexible and mobile working. This — a tool to enhance competitiveness, cohesion means the team.

№ 12 2015, стор. 30 - 34

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 257

Відомості про авторів

А. Г. Балдинюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

A. Baldynyuk

PhD, assistant professor of management and administration of Vinnitsa trade and economic institution KNTEU

Як цитувати статтю

Балдинюк А. Г. Побудова та реалізація інвестиційних стратегій розвитку підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 12. С. 30–34.

Baldynyuk, A. (2015), “Design and implementation of investment strategies of the company”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 30–34.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.