EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПРОГНОЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Н. В. Трусова

Назад

УДК: 631.16:336.221.24

Н. В. Трусова

ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПРОГНОЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У результаті дослідження спроектовано прогнозну модифікацію системи фінансового потенціалу підприємства, яка генерується сигналами зовнішнього середовища та дозволяє визначити поведінку внутрішнього середовища мікрооточення. Обгрунтовано, що будь-яка система відкрита до зовнішнього середовища. Динамічність змін зовнішнього середовища спонукає систему генерувати зміни у внутрішньому середовищі, підпорядковуючи характер поведінки мікросистеми та макросистеми. Параметри "споживачі, конкуренти, постачальники, інфраструктура ділових відносин підприємства" враховуються в системі факторів мікрооточення. Разом ці дві системи формують блок "зовнішні ринкові сигнали". Сигнали, що поступають з мікрооточення формують систему факторів внутрішнього середовища підприємства. Взаємозв'язки всіх трьох підсистем формують систему прогнозних моделей взаємозв'язку факторів і фінансових результатів. Доведено, що підсистеми фінансового потенціалу підприємства визначаються сукупністю засобів управління фінансами підприємства, які забезпечують взаємозв'язок між процедурами прийняття управлінських рішень і генерацією фінансових результатів за умов постійних змін параметрів зовнішнього середовища.

N. Trusova

EXTERNAL ENVIRONMENT FOR FORECASTING THE SYSTEM FINANCIAL POTENTIAL OF ENTERPRISES

Summary

The study was designed projected modification of financial potential of the enterprise generated signals of the environment and to determine the behavior of the internal environment microenvironment. Proved that any system is open to the environment. Dynamic changes of environment encourages system to generate a change in the internal environment, dominating the behavior of microsystem and macrosystem. The "customers, competitors, suppliers, infrastructure business relations enterprise" system factors are taken into account in the microenvironment. Together, these two systems form the block "external market signals". The signals coming from the microenvironment factors form a system of internal environment of enterprise. The relationship of the three subsystems form a system of predictive models of the relationship factors and financial results. It is proved that the financial potential of the enterprise subsystems defined set of management tools finances enterprises which provide the relationship between management decision-making procedures and the generation of financial performance under conditions of constant changes in the parameters of the environment.

№ 13-14 2015, стор. 16 - 20

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 375

Відомості про авторів

Н. В. Трусова

к. е. н, доцент, докторант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, Дніпропетровськ

N. Trusova

PhD., associate professor, past graduate student for getting Doctor Degrees Dnepropetrovsk State Agrarian-Economic University, Dnepropetrovsk

Як цитувати статтю

Трусова Н. В. Зовнішнє середовище прогнозованої системи фінансового потенціалу підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 13-14. С. 16–20.

Trusova, N. (2015), “External environment for forecasting the system financial potential of enterprises”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13-14, pp. 16–20.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.