EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВИБОРУ УКРАЇНИ
О. О. Ляхова

Назад

УДК: 339.944.2

О. О. Ляхова

ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВИБОРУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті виокремлено проектне фінансування зовнішньоекономічної діяльності як розширену форму реалізації фінансово-кредитних відносин учасників, що перебувають під юрисдикцією різних держав, пов'язану з організацією та фінансуванням проекту за умови, що джерелами погашення заборгованості виступають грошові потоки проекту при поєднанні різноманітних фінансових інструментів. Визначено необхідність його дослідження в умовах європейського вибору України, переваги та недоліки для інвестора, які слід враховувати.
Виділяючи проект як об'єкт проектного фінансування охарактеризовано різноманітні тлумаченнях цього поняття. Визначено особливості застосування таких об'єктів проектного фінансування зовнішньоекономічної діяльності як спільний проект та проект на компенсаційній основі. Окреслено напрями поширення проектного фінансування зовнішньоекономічної діяльності в Україні згідно з програмою транскордонного співробітництва в нових економічних умовах.

O. Lyakhova

PROJECT FINANCING OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES IN TERMS OF EUROPEAN CHOICE OF UKRAINE

Summary

The article singles out project financing of foreign trade activity as an extended form of financial and credit relations implementation for participants being under the jurisdiction of different states, connected with project organization and financing on condition that repayment sources are project cash flows combined with different financial instruments. It defines the necessity of further research of this subject, advantages and disadvantages for investors to consider in terms of European choice of Ukraine.
Singling out the project as project finance' subject, it describes various interpretations of this concept. It defines the application features of such subjects of foreign trade project financing, as a joint project and a project on a reimbursable basis. It outlines directions of project financing spreading for foreign trade activities in Ukraine in accordance to cross border cooperation (CBC) program under the new economic conditions.

№ 13-14 2015, стор. 30 - 33

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 360

Відомості про авторів

О. О. Ляхова

к. е. н., доцент, доцент кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

O. Lyakhova

PhD (Economics), Associate Professor, Kyiv National Economic University n.a. Vadim Hetman

Як цитувати статтю

Ляхова О. О. Проектне фінансування зовнішньоекономічної діяльності в умовах європейського вибору України. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 13-14. С. 30–33.

Lyakhova, O. (2015), “Project financing of foreign economic activities in terms of european choice of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13-14, pp. 30–33.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.