EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА МАКРО- ТА МІКРОРІВНЯХ
М. В. Гаман

Назад

УДК: 351.82

М. В. Гаман

ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА МАКРО- ТА МІКРОРІВНЯХ

Анотація

Встановлено, що збільшенню темпів економічного зростання та підвищенню добробуту населення повинна сприяти відповідна державна підтримка функціонування та розвитку фундаментальної науки, формування ринку інноваційних послуг. Під інноваціями запропоновано розуміти сукупність заходів, спрямованих на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і появу на ринку нової конкурентноздатної продукції чи послуг. Доведено, що інноваційну діяльність стримують недостатність коштів, труднощі з матеріальними ресурсами, кризовий стан в науці, недостатня державна фінансова підтримка. Для входження України на рiвних до свiтової економiчної системи необхідним є формування iнновацiйної моделi розвитку економіки. Досягнення технічного та соціально-економічного ефекту інновацій передбачає необхідність поглиблення процесу конвергенції напрямів технологічних, економічних досліджень, досліджень у сфері державного управління.

M. Haman

BACKGROUND OF INNOVATION AT MACRO AND MICRO LEVEL

Summary

Found that increase economic growth and improve welfare should facilitate the appropriate functioning of state support and development of fundamental science, innovative market development services. Under the proposed innovations understood as a set of measures on the use and commercialization of research results and developments in the market and the emergence of new competitive products or services. Proved that innovation hampering lack of funds, difficulties with material resources, the state of crisis in science, lack of state financial support. For entry to Ukraine at the level of world economic system is necessary to the formation of innovation model of economic development. Achieving technical and socio-economic benefits of innovation requires deepening the convergence of technological trends, economic research, research in the field of public administration.

№ 13-14 2015, стор. 58 - 61

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 372

Відомості про авторів

М. В. Гаман

д. держ. упр., профессор, Перший заступник керуючого справами Апарату Верховної Ради України

M. Haman

Phd, Professor, First deputy manager of the Verkhovna Rada of Ukraine

Як цитувати статтю

Гаман М. В. Передумови розвитку інноваційної діяльності на макро- та мікрорівнях. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 13-14. С. 58–61.

Haman, M. (2015), “Background of innovation at macro and micro level”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13-14, pp. 58–61.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.