EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО МЕХАНІЗМУ РЕАГУВАННЯ НА ЗАГРОЗИ НАЦІОНАЛЬНИМ ІНТЕРЕСАМ
М. М. Шевченко, А. О. Пелих

Назад

УДК: 315.86

М. М. Шевченко, А. О. Пелих

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО МЕХАНІЗМУ РЕАГУВАННЯ НА ЗАГРОЗИ НАЦІОНАЛЬНИМ ІНТЕРЕСАМ

Анотація

У статті розглянуто методологічні підходи до оцінювання ефективності функціонування державного механізму реагування на загрози національним інтересам, а також окреслено коло методологічних проблем побудови системи показників такого оцінювання.
Порівняльний аналіз підходів до оцінювання ефективності функціонування державного механізму реагування на загрози національним інтересам, а саме: економічного, соціального, правового, соціально-орієнтовного, експертного, прагматичного, дозволив визначити останній як найбільш перспективний. Прагматичний підхід не вичерпується лише розрізненням ефективності результативної і економічної, а й дозволяє визначити цільову ефективність державної політики з точки зору відповідності її цілей нормативним ідеалам і ціннісним нормам, що приймається конкретним суспільством на певному етапі його розвитку. Автором запропоновано розрізняти загальну і поточну ефективності функціонування державного механізму реагування на загрози національним інтересам.

M. Shevchenko, A. Pelykh

METHODOLOGICAL APPROACHES TO EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE FUNCTIONING OF THE STATE MECHANISM OF RESPONSE TO THE THREATS TO THE NATIONAL INTERESTS

Summary

In the article the author examines the methodological approaches to evaluation of the effectiveness of the functioning of the state mechanism of response to the threats to the national interests. Also the author defines the area of the methodological problems of the construction of scorecard of such evaluation.
Comparative analysis of the approaches to evaluation of the effectiveness of the functioning of the state mechanism of response to the threats to the national interests, namely economic, social, legal, socially oriented, expert, pragmatic, allowed defining the last one as the most promising. Pragmatic approach is not confined only to distinction of the resulting and economical effectiveness, but also allows defining purposeful effectiveness of the public policy from the point of view of correspondence of its aims to the normative ideals and value standards, which are accepted by the certain society on the certain stage of its development. The author suggests to distinguish between general and current effectiveness of the functioning of the state mechanism of response to the threats to the national interests.

№ 13-14 2015, стор. 82 - 86

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 391

Відомості про авторів

М. М. Шевченко

к. філос. н., доцент, доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

M. Shevchenko

Ph.D., associate professor, assistant professor of the Department of globalistics, European integration and national security administration, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv


А. О. Пелих

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

A. Pelykh

postgraduate student of the Department of globalistics, European integration and national security administration, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Шевченко М. М., Пелих А. О. Методологічні підходи до оцінювання ефективності функціонування державного механізму реагування на загрози національним інтересам. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 13-14. С. 82–86.

Shevchenko, M. and Pelykh, A. (2015), “Methodological approaches to evaluation of the effectiveness of the functioning of the state mechanism of response to the threats to the national interests”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13-14, pp. 82–86.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.