EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ РЕЛІГІЙНОГО ФАКТОРУ У СВІТОВІЙ ПОЛІТИЦІ
В. П. Масовець

Назад

УДК: 354:322(327.82)

В. П. Масовець

РОЛЬ РЕЛІГІЙНОГО ФАКТОРУ У СВІТОВІЙ ПОЛІТИЦІ

Анотація

У сучасних умовах релігійний фактор опинився у центрі суспільно-політичної уваги. У українському суспільстві широко використовуються релігійні символи і сюжети для здобуття привабливого іміджу, у тому числі політичного. Релігія в сучасних умовах все частіше розглядається як фундамент моралі, як незамінний засіб морально-духовного відродження України. Вплив релігійного фактору відбувається і на світову політику, на політичну стабільність держав, а внаслідок ряду етнополітичних конфліктів сучасні дослідники приділяють у своїх наукових працях все більшу увагу їх релігійній складовій. У даній статті досліджується один з аспектів в проблематиці впливу релігійного чинника на національну безпеку держав. Відповідно, релігійний фактор розглядається як причина, здатна спровокувати небезпечні для суспільства і держави явища. Мова йде про визначення змісту таких понять, як "релігійна небезпека" і "релігійна безпека". Автор спирається на теоретичну базу для дослідження впливу релігійного чинника на суспільно-політичні процеси завдяки глибокій розробці таких категорій, як "релігійний фанатизм", "релігійний екстремізм", "релігійний тероризм", "релігійна ворожнеча", "релігійна нетерпимість". Зокрема у статті розглядається ймовірність і можливі наслідки перетворення релігії на значущий фактор світової політики та досліджується значення релігійного фактору на сучасні світові політичні процеси.

V. Masovets

THE ROLE OF RELIGIOUS FACTOR IN WORLD POLITICS

Summary

The religious factor became the center of social and political attention in modern terms. In Ukrainian society are widely used religious symbols and scenes to produce an attractive image, including political one. Religion in modern conditions is increasingly seen as the foundation of morality as indispensable means of moral and spiritual revival of Ukraine. The influence of the religious factor happening in world politics, the political stability of the state, and as a result a number of ethno-political conflicts in modern scholars devote their scientific works increasing attention to their religious component. This article examines one aspect of the problems in the influence of the religious factor in national security. Accordingly, the religious factor is seen as the reason could provoke dangerous for society and state phenomenon. This is the definition of the content of such concepts as "religious danger" and "religious security". Author based on theoretical framework for the study of the influence of the religious factor in socio-political processes through the deep development of such categories as "religious fanaticism", "religious extremism", "religious terrorism", "religious hatred", "religious intolerance." In particular, the article discusses the likelihood and possible consequences of converting religion in significant factor in world politics and investigate the importance of the religious factor in modern global political processes.

№ 13-14 2015, стор. 94 - 99

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 238

Відомості про авторів

В. П. Масовець

аспірант, кафедра глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управлінняпри Президентові України

V. Masovets

graduate student, Department on globalistics, European integration andnational securityadministration, National Academy for Public Administrationunder the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Масовець В. П. Роль релігійного фактору у світовій політиці. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 13-14. С. 94–99.

Masovets, V. (2015), “The role of religious factor in world politics”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13-14, pp. 94–99.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.