EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВЕКТОРИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ЩОДО ПІДТРИМКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ
В. М. Фурман, Н. В. Зачосова

Назад

УДК: 336.71

В. М. Фурман, Н. В. Зачосова

ВЕКТОРИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ЩОДО ПІДТРИМКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

Анотація

Надано перелік органів, до компетенції яких належить питання забезпечення економічної безпеки держави. Встановлено перелік державних органів, що можуть мати вплив на стан економічної безпеки саме фінансових установ. Виявлено, що на економічну безпеку фінансових установ найбільший вплив мають такі структури, як Рада Національної безпеки і оборони України, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національна комісія з цінних папері та фондового ринку України та Національний банк України. Конкретизовано функції, які нині виконують органи національної безпеки у напрямі сприяння забезпеченню високого рівня економічної безпеки вітчизняних фінансових установ. Запропоновано перспективні напрями регуляторної діяльності державних структур, реалізація яких дозволить зміцнити стан економічної безпеки професійних учасників фінансової системи України.

V. Furman, N. Zachosova

THE VECTORS OF NATIONAL SECURITY AGENCIES FINANCIAL INSTITUTIONS ECONOMIC SECURITY SUPPORT

Summary

The number of agencies competent to issues of economic security in general is given. Established a list of state agencies that may have an impact on economic security is financial institutions. It was found out that on economic security of financial institutions the most impact have such structures as National Security and Defense Council of Ukraine, the National Commission for State Regulation of Financial Services Markets, National Commission for Securities and Stock Market of Ukraine and the National Bank of Ukraine. The functions that currently performed organs of national security towards promoting a high level of economic security of domestic financial institutions are concretized. The areas of regulatory activity of state structures, implementation of which will strengthen the economic security of professional participants of the financial system of Ukraine are offered.

№ 15 2015, стор. 15 - 19

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 367

Відомості про авторів

В. М. Фурман

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

V. Furman

Doctor of Economics, associate professor, Professor of Management and Economic Security Department, Cherkasy National University of Bogdan Khmelnitsky, Cherkasy


Н. В. Зачосова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси

N. Zachosova

Ph.D., associate professor, assistant professor of finance and credit, the Eastern University of Economics and Management, Cherkasy

Як цитувати статтю

Фурман В. М., Зачосова Н. В. Вектори діяльності органів національної безпеки щодо підтримки рівня економічної безпеки фінансових установ. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 15. С. 15–19.

Furman, V. and Zachosova, N. (2015), “The vectors of national security agencies financial institutions economic security support”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 15–19.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.