EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ІНВЕСТИЦІЙ В ПРОЦЕСИ НАБОРУ ТА ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ
Л. В. Бондарчук

Назад

УДК: 338.331.5 (045)

Л. В. Бондарчук

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ІНВЕСТИЦІЙ В ПРОЦЕСИ НАБОРУ ТА ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ

Анотація

Стаття містить аналіз процесів набору та відбору кадрів, особливостей і відмінності між ними. Автор пропонує використовувати комплексний підхід до побудови стратегії розвитку персоналу, його навчання і формування бази знань. Результатом стратегічного підходу буде можливість побудови профілю претендента і працюючих співробітників за ключовими показниками, що дозволить оптимізувати управління розвитком персоналу на підприємстві.
Мета статті — аналіз існуючих особливостей та сучасних проблем системи управління персоналом; розробка комплексного підходу до побудови стратегії управління та навчанням персоналу як основи відбору кадрів.
Задача ефективного відбору кадрів може бути вирішена на основі організації безперервної цілеспрямованої роботи кадрової служби, формування кадрового резерву та мобільної організації ефективних заходів для забезпечення підприємства необхідними фахівцями.
Серед "швидких методів" моделювання відповідності претендента ми пропонуємо формування профілю компетенцій персоналу та порівняння з еталонною моделлю за запропонованою схемою. Вважаємо, що дуже складні профілі з врахування особистих якостей та професійних якостей не сприяють ефективному прийняттю рішення.
Загальний системний підхід до процесів набору та відбору персоналу повинен базуватись на стратегії розвитку підприємства та її проекції — розвиток персоналу.
У цій стратегії повинні бути представлені такі напрями, як:
1. Функціональна відповідність персоналу потребам підприємства.
2. Навчання персоналу.
3. Коучинг та поступове омолодження колективу підприємства.
4. Розвиток системи лояльності персоналу підприємства.
5. Розвиток системи мотивації персоналу.
6. Система оцінки та атестації персоналу.
7. Автоматизована система управління персоналом на підприємстві.
Такий підхід передбачає використання визначених проекцій на кожному етапі роботи з претендентом на визначену посаду.

L. Bondarchuk

AN INTEGRATED APPROACH TO INVESTMENT IN THE PROCESSES OF RECRUITMENT AND SELECTION OF PERSONNEL

Summary

The article analyzes the processes of recruitment and selection of personnel, features and differences between them. The author offers a comprehensive approach to building a development strategy of personnel and training, and building a knowledge base. The result is a strategic approach is the ability to build the profile of the applicant and the staff working on key indicators that will allow to optimize the management of personnel development at the company.
The purpose of the article — analysis of existing features and modern problems of personnel management system; develop an integrated approach to building management strategy and training of personnel as the basis of selection of personnel.
Task effective selection of personnel can be solved on the basis of continuous purposeful organization of human resources, Personnel Reserve and mobile organization effective measures to ensure the company needs specialists.
Among the "fast method" modeling matching candidate we propose the formation of competency profile of staff and a comparison with the standard model of the proposed scheme. We believe that the very complex profiles take account of merit and professional skills are not conducive to effective decision making.
The total system approach to the process of recruitment and selection of personnel should be based on the development strategy and its projection — the development of staff.
This strategy should be submitted to such directions as:
1. Functional compliance personnel needs of the enterprise.
2. Staff Training.
3. Coaching and gradual rejuvenation of the collective enterprise.
4. Development of loyalty personnel.
5. Development of motivation.
6. The system of assessment and certification of personnel.
7. Automated system of personnel management in the enterprise.
This approach involves the use of certain projections at each stage of the contenders for a certain position.

№ 15 2015, стор. 20 - 24

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 485

Відомості про авторів

Л. В. Бондарчук

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

L. Bondarchuk

Ph.D., assistant professor of management and administration, Vinnytsia Trade and Economic Institute KNTEU

Як цитувати статтю

Бондарчук Л. В. Комплексний підхід до інвестицій в процеси набору та відбору персоналу . Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 15. С. 20–24.

Bondarchuk, L. (2015), “An integrated approach to investment in the processes of recruitment and selection of personnel”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 20–24.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.