EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
Д. А. Міщенко

Назад

УДК: 330. 332

Д. А. Міщенко

ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто оптимальні форми і методи фінансування сільськогосподарського комплексу; зазначено, що у подальшому сільськогосподарський комплекс перетвориться не тільки на основне джерело валютних надходжень для України, але і стане головним локомотивом розвитку вітчизняної економіки. Відтак, подальший його успішний розвиток набуває першочергового значення, зважаючи на те, що сільське господарство є однією з найбільш ризикових галузей, то у вирішенні проблеми зниження рівня ризику здійснення діяльності сільськогосподарськими товаровиробниками активну участь має брати держава. З'ясовано, що стан бюджетного фінансування характеризується суперечливими тенденціями, а обсяг державної фінансової підтримки галузі є недостатнім і не враховує реальних потреб розвитку сільськогосподарського комплексу. Запорукою ефективності державної підтримки сільськогосподарських підприємств України є не лише збільшення розмірів бюджетного фінансування, а й забезпечення чіткого і зрозумілого порядку використання таких коштів, необхідно вдосконалити порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки сільськогосподарського комплексу. Необхідним є створення в Україні системи земельно-іпотечного кредитування. За відсутності земельної іпотеки в якості кредитної застави запропоновано використовувати складські свідоцтва та інші товаророзпорядчі документи на сільськогосподарську продукцію. Для більш стабільного та безперебійного забезпечення сільськогосподарських підприємств банківськими кредитами слід сприяти зміцненню їх фінансового стану, належному обгрунтуванню обсягів банківських кредитів, бізнес-плануванню виробничої та фінансової діяльності, дотриманню термінів повернення кредитів. Шляхом поліпшення забезпечення сільськогосподарських товаровиробників кредитними ресурсами може бути також широке запровадження в практику вексельних позик.

D. Mishchenko

WAYS OF FINANCIAL RESOURCES OF AGRICULTURAL COMPLEX OF UKRAINE

Summary

In the article the optimal forms and methods of financing the agricultural sector; states that in future agricultural complex will become not only the main source of foreign exchange earnings for Ukraine, but will be the main engine of the national economy, so its further successful development becomes of paramount importance, given the fact that agriculture is one of the most risky sectors, then addressing risk reduction activities agricultural producers must take an active part state; found that the state budget financing is characterized by contradictory trends, and the amount of public financial support to the sector is inadequate and ignores the real needs of the agricultural sector; guarantee the effectiveness of state support of agricultural enterprises in Ukraine are not only increasing the size of funding, but also to ensure a clear and understandable manner of use of the funds necessary to improve the use of funds provided by the state budget to support agribusiness, it is necessary to create a system of land Ukraine Mortgage lending. In the absence of land mortgage credit as collateral suggested to use warehouse receipts or other documents of title for agricultural products. For a more stable and uninterrupted provision of farm bank loans should strengthen their financial condition, proper grounding, bank loans, Business Planning and Financial Performance, loan repayment deadlines. By improving the provision of credit resources agricultural producers may also broad implementation in practice of borrowing bill.

№ 15 2015, стор. 34 - 38

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 328

Відомості про авторів

Д. А. Міщенко

д. н. з держ. упр., доцент, професор кафедри фінансів, Університет митної справи та фінансів

D. Mishchenko

PhD in Public Administration, lecturer, Professor, Department of Finance, University of customs and finance

Як цитувати статтю

Міщенко Д. А. Шляхи забезпечення фінансовими ресурсами сільськогосподарського комплексу України. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 15. С. 34–38.

Mishchenko, D. (2015), “Ways of financial resources of agricultural complex of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 34–38.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.