EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В ДАНІЇ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
К. В. Мануілова

Назад

УДК: 352/354

К. В. Мануілова

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В ДАНІЇ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Анотація

Децентралізація публічної влади вважається ключовим фактором у розбудови демократичної, правої та соціальної держави. Оскільки децентралізована публічна влада об'єктивно наближена до населення й гарантує їм можливість участі у вирішенні політичних, економічних, громадських, соціальних та побутових проблем. Стаття присвячена розгляду децентралізації публічної влади в Данії. Вибір Данії пов'язаний з тим, що в цій країні самий високий індекс децентралізації публічної влади в світі. Цей факт актуалізує ненауково-теоретичне осмислення й врахування датського досвіду децентралізації влади при впровадженні реформ з децентралізації в Україні. Розглянуто особливості політичного устрою та місцевого самоврядування в сучасній Данії. Охарактеризовано впровадження політики децентралізації публічної влади в Данії протягом 2004—2007 рр. Визначено адміністративно-територіальний поділ Данії та проаналізовано розподіл повноважень між центральними й місцевими органами влади. Визначено закономірності та тенденції розвитку датської фіскальної децентралізації.

К. Manuilova

THE DECENTRALIZATION OF PUBLIC AUTHORITIES IN DENMARK TO: EXPERIENCE FOR UKRAINE

Summary

Decentralization of public authority is considered a key factor in building a democratic, legal and social state. As decentralized public authorities objectively close to the people and guarantees them the opportunity to participate in political, economic, civil, social and domestic problems. The article deals with the decentralization of public power in of Denmark.The choice of Denmark due to the fact that in this country the highest index decentralization of public power in the world. This fact is actualize unscientific and theoretical understanding and consideration of decentralization of power Danish experience in implementing decentralization reforms in Ukraine. The features of the political system and the local government of Denmark in today. Characterized implementation of decentralization policies in public authorities of Denmark during 2004—2007 рр. Determined administrative-territorial division of Denmark and analyzed the distribution of powers between central and local authorities. Defined patterns and trends of the Danish fiscal decentralization.

№ 15 2015, стор. 96 - 99

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 503

Відомості про авторів

К. В. Мануілова

к. і. н., докторант кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Одеський регіональний інститут державного управління національної академії державного управління при Президентові України, м. Одеса

К. Manuilova

PhD in history, doctoral candidate in public administration and local self-governance Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Odessa

Як цитувати статтю

Мануілова К. В. Децентралізація публічної влади в данії: досвід для України . Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 15. С. 96–99.

Manuilova, К. (2015), “The decentralization of public authorities in denmark to: experience for Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 96–99.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.