EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАРКЕТИНГОВИХ КООПЕРАТИВІВ В УКРАЇНІ
Є. М. Кирилюк

Назад

УДК: 338.433:330.342

Є. М. Кирилюк

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАРКЕТИНГОВИХ КООПЕРАТИВІВ В УКРАЇНІ

Анотація

Проблема. Високий рівень монополізації аграрного ринку в Україні експортно орієнтованими торговельними компаніями і різного роду посередницькими структурами перешкоджає становленню еквівалентних відносин між його суб'єктами, посилює цінову дискримінацію та створює умови для фінансового "знекровлення" сільськогосподарських товаровиробників. Нині відсутній реальний вплив маркетингових кооперативів на процеси реалізації сільськогосподарської продукції в Україні. Мета. Метою дослідження є обгрунтування стратегічних пріоритетів розвитку сільськогосподарських маркетингових кооперативів в Україні. Результати. В Україні на офіційному рівні фактично визнається "дріб'язковий статус" маркетингових кооперативів, незначна їх роль у формуванні конкурентного середовища аграрного ринку. Так, існуючими нормативними документами передбачено, що бюджетну підтримку можуть отримати лише ті кооперативи, членами яких є винятково особисті селянські господарства, дрібні фермери та фізичні особи — сільськогосподарські товаровиробники (для придбання сільськогосподарської техніки, обладнання). Кооперативні формування у сфері збуту, утворені сільськогосподарськими підприємствами та великими фермерськими господарствами, нині взагалі перебувають поза увагою чиновників і позбавлені жодної державної підтримки. Пропозиції. Інституційну підтримку розвитку конкурентного середовища аграрного ринку в Україні нині необхідно здійснювати на основі розроблення та ухвалення Закону України "Про кооперативні агроторгові доми (агроторгові доми на кооперативних засадах)", яким треба передбачити порядок набуття юридичною особою статусу кооперативного агроторгового дому та позбавлення її такого статусу, основні напрями діяльності, перелік послуг, механізми державної підтримки. Доцільним є створення 1—2 таких кооперативів у кожному районі. Таким чином, кооперативні агроторгові доми правомірно можна буде називати районними маркетинговими кооперативами. Доцільною є реалізація стосовно районних маркетингових кооперативів та їх об'єднань заходів державної підтримки експорту, передусім програм страхування ризиків при здійсненні експорту, надання товарних гарантій, доступу та розвитку зовнішніх ринків.

Y. Kyryliuk

STRATEGIC PRIORITIES FOR AGRICULTURAL MARKETING COOPERATIVES DEVELOPMENT IN UKRAINE

Summary

Introduction. High level of agricultural markets monopolization by the export-oriented trading companies and various intermediaries prevents the establishment of equivalent relations between its subjects, increases price discrimination of agricultural producers in Ukraine. Currently, there is no real influence of marketing cooperatives on the processes of agricultural products sale in Ukraine. Purpose. The research aims at providing a strategic priorities for the development of agricultural marketing cooperative stores in Ukraine. Results.In fact, undervalued status of marketing cooperative stores, their insignificant role in competition environment of agrarian market formation is admitted at the official level in Ukraine. Thus, existing normative documents provide the budget support for cooperatives whose members are exclusively privately owned farms, small farmers and individual agricultural producers to purchase agricultural machinery and equipment. Cooperative organizations in sales, formed by agricultural enterprises and large farms, are generally ignored by officials and deprived of any state support. Conclusion. Institutional support of the competitive environment of the agricultural market formation in Ukraine should be based on the development and adoption of the Law of Ukraine " About co-operative agro-trading houses (agro-trading houses on a cooperative basis)". It is necessary to provide the procedure for acquiring of legal entity status for cooperative agro-trading house and deprivation of such status procedure, define main activities and responsibilities, services, mechanisms of state support in this document. Creation of 1—2 such cooperative stores is expedient in every region. Thus, cooperative agro-trading houses can be named regional marketing cooperative stores. The implementation of state export support measures (export risks insurance, provision of commodity guarantees, access and development of foreign markets) is reasonable for regional marketing cooperatives and their associations.

№ 16 2015, стор. 12 - 17

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 363

Відомості про авторів

Є. М. Кирилюк

д. е. н., доцент, професор кафедри економічної теорії, інноватики та міжнародної економіки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

Y. Kyryliuk

Dr. Sc. (Economics), Professor of economic theory, innovation and international economics department Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University, Cherkasy, Ukraine

Як цитувати статтю

Кирилюк Є. М. Стратегічні пріоритети розвитку сільськогосподарських маркетингових кооперативів в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 16. С. 12–17.

Kyryliuk, Y. (2015), “Strategic priorities for agricultural marketing cooperatives development in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 12–17.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.