EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОСИЛЕННЯ РОЛІ ТУРИСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
К. Г. Бриль

Назад

УДК: 338.48(477)

К. Г. Бриль

ПОСИЛЕННЯ РОЛІ ТУРИСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті показана можливість підвищення ролі туристичних центрів у розвитку місцевих громад шляхом створення в їхньому складі координаційно-інформаційних органів, здатних поєднати інтереси бізнесу і держави, і спрямувати їх зусилля на просування туристичного продукту.
Важливою особливістю туризму є його потенціал відносно вирівнювання розвитку територій. Ці перспективи розвитку стосуються, в тому числі, соціального значення туристичних центрів, тобто включення в обіг нових дестинацій, створення нових туристичних послуг, підвищення рівня культури населення, підтримки природного середовища та ін.
Найбільш повна реалізація цього потенціалу можлива при відповідному ефективному державному регулюванні, адже розвиток даної галузі потребує інвестиційної та організаційної підтримки на початкових етапах та постійного контролю (перш за все — екологічного). Вітчизняна туристична галузь стикається з проблемою невідповідності інвестиційної привабливості. Це вимагає створення організаційних структур для консолідації зусиль державного та приватного сектору, які дозволили б нівелювати недоліки та підсилити переваги вітчизняних туристичних підприємств.
Стратегія синергізму стосовно туристичної галузі передбачає спільнe використання різними організаціями та підприємствами ресурсів, ринкової інфраструктури чи сфер діяльності. Найбільш повно стратегія синергізму проявляється у кластерній формі взаємодії підприємств. Це дозволить сконцентрувати за географічною ознакою групи взаємозалежних компаній, спеціалізованих надавачів послуг, а також зв'язаних з їхньою діяльністю організацій на досягненні спільної цілі.
Запровадження кластерних механізмів розвитку туристичної галузі в Україні вимагає створення структур з координаційними функціями. Ми пропонуємо розвивати ці координаційно-інформаційні органи як територіальні об'єднання державних, громадських, підприємницьких структур зі своїми територіальними органами дорадчого, координуючого, управлінського впливу.

K. Bryl

THE ADVANCEMENT OF THE TOURIST CENTERS AS THE MEANS OF THE TERRITORIAL DEVELOPMENT

Summary

The article expounds the possibility of advancement of the tourist centers in development of local communities by means of creating the coordination-information centers, that would correlate the interests of business and state, and coordinate their efforts in advancing the tourist product.
The important characteristics of tourism is its potential in bringing the development of different territories to the common level. These development perspectives include the social importance of touristic centers, such as introducing new destinations, creating new touristic services, improving the local people's cultural level, stabilizing the environment etc.
The maximal use of this potential is made possible by the effective state regulation, because the development of tourism needs initial investment and organizational support and constant control (mostly ecological). Ukrainian tourism has a chronic problem of inadequate investment attractiveness. This situation demands creation of the organizational structures that would consolidate the efforts of the state and private sectors aimed at the elimination of the drawbacks and strengthening the achievements of the national touristic enterprises.
The synergic strategy applied to tourism means common use of the recourses, market infrastructure or various business spheres by different organizations and enterprises. This strategy finds its utmost expression in the form of the cluster interrelations of enterprises. This allows geographic concentration of the mutually dependent companies, specialized services providers and other related organizations having the same goal.
Introducing the cluster mechanisms of the touristic industry development in Ukraine demands creation of special structures with the coordination functions. We suggest developing these coordination-information organs as the territorial complexes of the state, public, private structures with their own territorial means of consultative, coordinative and administrative influence.

№ 16 2015, стор. 43 - 47

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 406

Відомості про авторів

К. Г. Бриль

к. е. н., доцент кафедри туризму, Чернігівській національний технологічний університет, м. Чернігів

K. Bryl

PhD in Economics Associate Professor, Chernihiv National Technological University

Як цитувати статтю

Бриль К. Г. Посилення ролі туристичних центрів у забезпеченні територіального розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 16. С. 43–47.

Bryl, K. (2015), “The advancement of the tourist centers as the means of the territorial development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 43–47.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.