EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОІННОВАЦІЇ ЯК ОСНОВА ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: ПРОБЛЕМАТИКА ТА ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ В ЗАХІДНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
Г. О. Обиход, А. А. Омельченко, В. В. Бойко

Назад

УДК: 330.341: 504

Г. О. Обиход, А. А. Омельченко, В. В. Бойко

ЕКОІННОВАЦІЇ ЯК ОСНОВА ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: ПРОБЛЕМАТИКА ТА ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ В ЗАХІДНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Анотація

У статті обгрунтовано необхідність переходу на інноваційну модель розвитку національної економіки як основного засобу екологобезпечної модернізації виробництва та впровадження процесів ресурсозбереження, що надає можливість Україні бути сприйнятою на ринку Європейського співтовариства як повноправний партнер і конкурент. Розглянуто сутність екологічних інновацій та їх роль у процесі екологізації економічного розвитку. Проаналізовано процес упровадження інновацій у виробництво в Україні. Визначено основні рушії і перешкоди для інтегрування екоінновацій у суспільну практику західних регіонів України (Волинської, Закарпатської та Чернівецької областей), оскільки екологічні інновації є основою економічного зростання і одночасно виявляють органічну єдність та взаємозумовленість соціальних, довкільних та економічних аспектів розвитку.

А. Obikhod, А. Omelchenko, V. Boyko

ECOLOGICAL INNOVATIONS AS A BASIS OF ECOLOGIZATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT: PROBLEMS AND WAYS OF IMPLEMENTATION IN THE WESTERN REGIONS OF UKRAINE

Summary

The paper substantiates the necessity of transition to innovation model of development of the national economy as the main means of ecologically safe modernization of production and implementation of processes of resource-saving. That will enable Ukraine to be taken as a full partner and competitor at the market of the European Community. The essence of ecological innovations and their role in the ecologization of economic development is considered. The process of introducing innovations into industry in Ukraine is analyzed. The main movers and barriers to integrating eco-innovations in social practice of western regions of Ukraine (Volyn, Transcarpathian and Chernivtsi regions) are defined, since ecological innovations are the basis of economic growth and they simultaneously show an organic unity and interdependence of social, environmental and economic aspects of development.

№ 17 2015, стор. 7 - 11

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 667

Відомості про авторів

Г. О. Обиход

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник, докторант, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України", Київ

А. Obikhod

senior research associate, PhD in Economics, associate professor, postdoctoral student of the Public Institution "Institute for Environmental Management and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv


А. А. Омельченко

к. е. н., науковий співробітник, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України", Київ

А. Omelchenko

PhD in Economics, research associate of the Public Institution "Institute for Environmental Management and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv


В. В. Бойко

молодший науковий співробітник, Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України", Київ

V. Boyko

junior research associate of the Public Institution "Institute for Environmental Management and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv

Як цитувати статтю

Обиход Г. О., Омельченко А. А., Бойко В. В. Екоінновації як основа екологізації економічного розвитку: проблематика та шляхи впровадження в західних регіонах України. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 17. С. 7–11.

Obikhod, А., Omelchenko, А. and Boyko, V. (2015), “Ecological innovations as a basis of ecologization of economic development: problems and ways of implementation in the western regions of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 7–11.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.