EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ ЯК СПЕЦИФІЧНОГО ОБ'ЄКТУ ЦІНОУТВОРЕННЯ
Н. О. Сагалакова

Назад

УДК: 338.48:338.5

Н. О. Сагалакова

ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ ЯК СПЕЦИФІЧНОГО ОБ'ЄКТУ ЦІНОУТВОРЕННЯ

Анотація

Стаття присвячена розгляду наукових підходів до трактування сутності поняття "туристичний продукт". На основі результатів проведеного компаративного аналізу запропоновано авторське визначення досліджуваного терміну. Встановлено, що визначення туристичного продукту має характеризувати його як комплекс предметів споживання та послуг, необхідних у процесі подорожі, та має враховувати туристично-рекреаційні ресурси, які являються основною метою поїздки туриста у регіон і визначають його споживчий вибір. Доведено, що туристичному продукту притаманні свої, відмінні особливості такі, як сезонність споживання, нетранспортабельність, залежність від територіальних особливостей, зовнішніх чинників, що не залежать від волі та дій продавця і покупця. У статті охарактеризовано поелементний склад туристичного продукту як специфічного об'єкту ціноутворення. З метою формування оптимальної ціни визначено структуру туристичного продукту з позиції туроператора.

N. Sagalakova

CHARACTERISTICS OF THE TOURIST PRODUCT AS A SPECIFIC OBJECT PRICING

Summary

Article is devoted to consideration of scientific approaches to interpretation of the concept "tourist product". On the basis of results of the comparative analysis the author gives a definition of the studied term. It is established that definition of a tourist product has to characterize it as a complex of the consumer goods and services necessary in the course of travel. This definition also has to consider tourist and recreational resources which are a main objective of a trip of the tourist to the region and define its consumer choice. It is proved that the tourist product has the distinctive features such as seasonality of consumption, not transportability, dependence on territorial features, external factors which don't depend on will and actions of the seller and buyer. In article are characterized the elements of structure of a tourist product as specific object of the price creating. For the purpose of formation of the optimum price the structure of a tourist product from a position of tour operator is defined.

№ 17 2015, стор. 27 - 33

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 800

Відомості про авторів

Н. О. Сагалакова

к. е. н., доцент, докторант кафедри туризму та рекреації, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

N. Sagalakova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Doctoral Seeker of Tourism and Recreation Department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Сагалакова Н. О. Характеристика туристичного продукту як специфічного об'єкту ціноутворення. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 17. С. 27–33.

Sagalakova, N. (2015), “Characteristics of the tourist product as a specific object pricing”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 27–33.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.