EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ВНЗ
Н. В. Цимбаленко

Назад

УДК: 331.10

Н. В. Цимбаленко

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ВНЗ

Анотація

У статті обгрунтовано актуальність дослідження людського капіталу ВНЗ; проаналізовано наукові праці вітчизняних вчених з питань формування та використання людського капіталу на сучасному етапі соціально-економічного розвитку; розроблено методику оцінки людського капіталу співробітників ВНЗ.
Запропонована методика включає такі етапи: 1) формування переліку одиничних показників людського капіталу; 2) оцінка одиничних показників; 3) визначення коефіцієнтів значимості одиничних показників людського капіталу; 4) розрахунок групових показників; 5) визначення коефіцієнтів значимості групових показників; 6) розрахунок інтегрального показника людського капіталу; 7) вибір стратегічних напрямів підвищення людського капіталу.
Дослідження грунтується на використанні основних положень системного підходу. У процесі роботи для вирішення комплексного наукового завдання використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження процесів та явищ у їх взаємозв'язку та розвитку, а саме: діалектичний, аналізу і синтезу, логічного узагальнення результатів, кореляційного та факторного аналізу.

N. Tsimbalenko

COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF HUMAN CAPITAL IN THE UNIVERSITIES

Summary

Actuality of research of human capital of university has been grounded. Works of native scientists on issues of enterprise formation human capital of an modern stage of socioeconomic development utilization have been analyzed in the paper. Methodical approach of estimation human capital has been formulated.
The method includes such stages: 1) formation of the list of individual indicators of human capital; 2) evaluation of individual indicators; 3) determination of significance indicators of individual indicators of human capital; 4) calculation of group indicators; 5) determination of significance indicators of group indicators; 6) calculation of the integral index of human capital; 7) choice of strategic directions of increasing human capital.
The study is based on the utilization of the main provisions of the systematic approach. To solve the complex scientific problem the following general scientific and special methods of processes and phenomena research in their relationship and development have been used: the dialectic method, the method of analysis and synthesis, the logical generalization of the results, the method of correlation and factor analysis.

№ 17 2015, стор. 52 - 55

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 473

Відомості про авторів

Н. В. Цимбаленко

к. е. н., доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

N. Tsimbalenko

Candidate of Economic Sciences, docent of finances and financial and economic security, Kyiv National University of Technology and Design

Як цитувати статтю

Цимбаленко Н. В. Комплексна оцінка людського капіталу внз. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 17. С. 52–55.

Tsimbalenko, N. (2015), “Comprehensive assessment of human capital in the universities”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 52–55.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.