EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
С. П. Завгородня

Назад

УДК: 351.861:338.2:303.4](477)

С. П. Завгородня

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Анотація

У статті здійснено аналіз та систематизацію теоретичних засад системи моніторингу загроз економічній безпеці та визначено її основні властивості, що характеризують її як складну, відкриту та стійку підсистему (елемент) системи державного управління забезпеченням економічної безпеки. Визначено, що її основними завданнями є системне спостереження процесів реалізації національних інтересів в економічній сфері, кількісно-якісна оцінка загроз їх реалізації, прогноз їх розвитку, а також побудова та уточнення їх ієрархії. У зв'язку з цим, запропоновано підхід до побудови ієрархії загроз економічній безпеці, що грунтується на використанні методу парних порівнянь.

S. Zavgorodnia

THE SYSTEM OF MONITORING OF THREATS TO ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE: THE THEORETICAL ASPECT

Summary

In the article it is made analysis and systematization of the theoretical foundations of the system of monitoring of threats to economic security and it is identified its main properties that characterize its as a complex, open and sustainable subsystem (element) of the system of public administration of economic security. It is determined that its main tasks are the system monitoring of processes of the realization of national interests in the economic sphere, quantitative and qualitative assessment of threats to their implementation, the forecast of their development, as well as building and refining their hierarchy. In this regard, it is proposed the approach to the construction of a hierarchy of threats to economic security, based on the method of paired comparisons.

№ 17 2015, стор. 108 - 113

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 807

Відомості про авторів

С. П. Завгородня

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

S. Zavgorodnia

postgraduate student of the Department of globalistics, European integration and national security administration National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Завгородня С. П. Система моніторингу загроз економічній безпеці України: теоретичний аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 17. С. 108–113.

Zavgorodnia, S. (2015), “The system of monitoring of threats to economic security of Ukraine: the theoretical aspect”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 108–113.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.