EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕЛІГІЙНІ ПРОТИРІЧЧЯ ТА ЇХ РОЛЬ У ВИНИКНЕННІ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ
В. П. Масовець

Назад

УДК: 354:322(327.56)

В. П. Масовець

РЕЛІГІЙНІ ПРОТИРІЧЧЯ ТА ЇХ РОЛЬ У ВИНИКНЕННІ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ

Анотація

У статті визначено вихідні принципи і підходи до вивчення взаємозв'язку релігійного чинника і виникнення збройних конфліктів з точки зору науки державного управління. Сьогодні релігія чинить все більший вплив на всі сторони соціальної та політичної дійсності. У зв'язку з цим фактом зростає значення явних і прихованих загроз національній безпеці України в духовній сфері і необхідність вести дієву інформаційну політику в умовах, коли релігійний фактор стає все більш значущим в міжетнічних протиріччях, які існують в українському суспільстві і в світі. На сьогоднішній день він ще недостатньо враховується політичним істеблішментом. У статті показано, що активізація релігійного життя в сучасному світі по відношенню до питань безпеки має не тільки позитивні, а й негативні наслідки. Розкрито небезпеку для суспільства дестабілізує діяльності нових релігійних рухів, псевдорелігійних організацій і окультизму, що з'явилися в останні роки. Встановлено, що конфесійні протиріччя самі по собі ніколи або майже ніколи не були причиною інформаційних війн та етнополітичних конфліктів. Тому конфесійний чинник не слід перебільшувати. Але, будучи спочатку вторинними, конфесійні протиріччя можуть у ході розвитку конфлікту набувати автономності і перетворюватися на один із спонукальних мотивів цього конфлікту.

V. Masovets

RELIGIOUS CONTRADICTIONS AND THEIR ROLE IN THE DEVELOPMENT ARMED CONFLICTS

Summary

The basic principles and approaches to the study of the relationship of the religious factor and the emergence of armed conflict from the point of view of science of public administration are given in the article. Today, religion has a growing impact on all aspects of social and political reality. Due to this fact, the importance of explicit and implicit threats to the national security of Ukraine in the spiritual sphere and the need to conduct effective information policy in circumstances where the religious factor is becoming more important in interethnic contradictions that exist in Ukrainian society and in the world. To date, he has not taken into account the political establishment. The article shows that intensification of religious life in the modern world with respect to security is not only positive but also negative effects. Reveals the danger to society of destabilizing the new religious movements and pseudo-occult organizations that have appeared in recent years. Established that the confessional contradictions themselves never or almost never been the cause of information warfare and ethno-political conflicts. Therefore confessional factor should not be exaggerated. But being first secondary, religious controversy may in the course of the conflict to acquire autonomy and become one of the motivations of the conflict.

№ 17 2015, стор. 129 - 133

Кількість переглядів: 315

Відомості про авторів

В. П. Масовець

аспірант, кафедра глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

V. Masovets

graduate student, department on globalistics, European integration andnational securityadministration, National Academy for Public Administrationunder the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Масовець В. П. Релігійні протиріччя та їх роль у виникненні збройних конфліктів. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 17. С. 129–133.

Masovets, V. (2015), “Religious contradictions and their role in the development armed conflicts”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 129–133.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.