EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АГРОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В РЕГІОНАХ ТЕХНОГЕННО ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ З ВРАХУВАННЯМ СВІТОВОГО ДОСВІДУ
О. І. Дребот, О. Г. Швець

Назад

УДК: 332:631.1

О. І. Дребот, О. Г. Швець

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АГРОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В РЕГІОНАХ ТЕХНОГЕННО ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ З ВРАХУВАННЯМ СВІТОВОГО ДОСВІДУ

Анотація

Обгрунтовано теоретико-методологічні засади відновлення агроресурсного потенціалу техногенно порушених земель на основі врахування закордонного досвіду. Розглянуто можливі варіанти адаптації та імплементації організаційно-економічних інструментів відновлення природоресурсного, а у тому числі і агроресурсного потенціалів на ділянках з порушеннями. Проведено аналіз національного законодавчого поля та літературних джерел з проблем відновлення техногенно порушених земель. На цій основі запропоновано варіант організації взаємодії в системі еколого-економічних механізмів та інструментів управління процесом відновлення агроресурсного потенціалу з врахуванням впливу організаційно-адміністративних заходів. Також, це є підгрунтям для визначення напрямів удосконалення нормативно-правового поля та опрацювання інструкцій з "кращої практики" впровадження робіт з рекультивації техногенно порушених земель. Розкрито потенціал та доведено ефективність залучення механізмів суспільно-інформаційної підтримки. Визначено резерви фінансово-економічного стимулювання впровадження заходів з рекультивації на регіональному рівні.

O. Drebot, О. Shvets

DIRECTIONS OF INCREASE EFFICIENCY AGRO RESOURCE POTENTIAL IN THE REGIONS WITH TECHNOGENIC DISTURBED LAND TAKING INTO ACCOUNT THE WORLD EXPERIENCE

Summary

Grounded theoretical and methodological bases restore agricultural resource potential of technologically disturbed lands based on consideration of foreign experience. The possible options for adaptation and implementation of organizational and economic tools of natural resource restoration, and including agricultural resource potential in areas of infringements. The national legal and literary sources of the problems recovery technologically disturbed lands have been analysed. On this basis, the version of interaction in the system of ecological and economic mechanisms and instruments for process control agricultural resource potential has been proposed, taking into account the impact of organizational and administrative measures. Also, it is the basis for determination of directions of improvement of the legal framework and working instructions as "best practice" implementation of works on technogenic reclamation of disturbed land. Efficiency and potential Involvement of the social mechanisms were uncovered. Determined reserves of financial and economic encouraging the implementation of remediation measures at regional level.

№ 18 2015, стор. 54 - 58

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 463

Відомості про авторів

О. І. Дребот

провідний науковий співробітник, д. е. н., доцент, старший науковий співробітник, Інститут агроекології і природокористування НААН, Україна

O. Drebot

Doctor of Econ. Sci., Assoc. Professor, Senior Sci. Researcher, Institute of Agroecology and Nature Management of the NAAS of Ukraine


О. Г. Швець

аспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН, Україна

О. Shvets

postgraduate student, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS, Kyiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Дребот О. І., Швець О. Г. Напрями підвищення ефективності використання агроресурсного потенціалу в регіонах техногенно порушених земель з врахуванням світового досвіду. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 18. С. 54–58.

Drebot, O. and Shvets, О. (2015), “Directions of increase efficiency agro resource potential in the regions with technogenic disturbed land taking into account the world experience”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 54–58.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.