EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ
Л. М. Мельничук

Назад

УДК: 351:[316.4:351.1]

Л. М. Мельничук

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ

Анотація

У статті систематизовано уявлення про основні категорії науки державного управління. Здійснено аналіз теоретичного доробку вітчизняних та зарубіжних фахівців стосовно систематизації підходів до інтерпретації, змістовного наповнення, характерних особливостей поняття "механізм державного управління", його структури та елементного складу. Розглянуто наявні у науково-експертному середовищі погляди щодо класифікації механізмів державного управління, зокрема, за сферою, характером і способом прикладення зусиль, функціональним призначенням, суб'єктами, методами та факторами управління, масштабністю управлінського впливу. Доведено невідповідність дослідження проблеми формування механізмів державного управління соціальним розвитком регіонів її значущості й актуальності. Обгрунтовано необхідність здійснення системного вивчення передумов формування та застосування відповідних державно-управлінських механізмів. Закладено теоретико-методологічні підвалини дослідження проблем формування механізмів державного управління соціальним розвитком регіонів.

L. Melnychuk

THEORETICAL BASІS OF FORMATION MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION OF THE SOCIAL DEVELOPMENT OF REGIONS

Summary

The article systemized the notions of main categories of public administration. It is analyzed the theoretical works of native and foreign experts, concerning systematization approaches to interpretation, the content and the characteristic features of the concept "mechanism of public administration", its structure and elemental composition. It is generalized approaches to classification mechanisms of government that exist in the scientific and expert community, in particular, by the sphere, character and way of making efforts, functionality, subjects, methods and factors of management, the magnitude of managerial influence. It is proved that the research on the formation mechanisms of public administration of the social development of regions do not meet its importance and relevance; grounded the necessity to carry out a systematic study of the prerequisites of formation and application of the relevant mechanisms of public administration. Also it is defined the theoretical and methodological basis for research of formation mechanisms of public administration of the social development of regions.

№ 18 2015, стор. 98 - 102

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 264

Відомості про авторів

Л. М. Мельничук

к. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

L. Melnychuk

PhD in Public Administration, Рostdoctoral Student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Мельничук Л. М. Теоретичні засади формування механізмів державного управління соціальним розвитком регіонів . Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 18. С. 98–102.

Melnychuk, L. (2015), “Theoretical basіs of formation mechanisms of public administration of the social development of regions”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 98–102.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.