EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ І МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ
Н. Е. Дєєва

Назад

УДК: 330.1

Н. Е. Дєєва

СУТНІСТЬ І МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

Анотація

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні основи і практичні аспекти корпоративного управління у контексті глобалізації фінансових ринків. Об'єктом дослідження є процеси розвитку моделей корпоративного управління і фінансових ринків. У процесі підготовки статті використано сучасні методи проведення наукових досліджень: порівняльного аналізу, системний підхід. Метою статті є систематизація світових моделей фінансових ринків і корпоративного управління, визначення причинно-наслідкових зв'язків між ними, а також ідентифікація національної моделі корпоративного управління та обгрунтування перспектив її розвитку в умовах інтеграції в світовий фінансовий ринок. Надано характеристику трьом основним моделям корпоративного управління: англо-американської, німецької (західноєвропейської), японської. Показано, що модель корпоративного управління визначається поміж іншим типом фінансової системи. Фінансова система України ідентифікована як банківсько-орієнтована, виділено національні моделі корпоративного управління за рівнем розподілення власності (концентрована і змішана полярна). Розроблено рекомендації з використання у вітчизняній практиці окремих елементів німецької і англо-американської моделей корпоративного управління.

N. Dyeyeva

NATURE AND MODEL OF CORPORATE GOVERNANCE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION OF FINANCIAL MARKETS

Summary

The article of research are theoretical, methodological bases and practical aspects of corporate management in the context of globalization of financial markets. A research object are processes of development of corporate case and financial markets frames. In the process of preparation of the article the modern methods of realization of scientific researches are used: comparative analysis, approach of the systems. The purpose of the article is systematization of world models of financial markets and corporate management, determination of причинно-наслідкових connections between them, and also authentication of national corporate case and ground of prospects of her development frame in the conditions of integration in a world financial market. Description is given to three basic corporate case frames: English-American, German (West-European), Japanese. It is shown that a corporate case frame is determined between other type of the financial system. The financial system of Ukraine is identified as bank-oriented, national corporate case frames are distinguished after the level of distribution of property (concentrated and mixed arctic). Recommendations are worked out from the use in domestic practice of separate elements of the German and English-American corporate case frames.

№ 19 2015, стор. 7 - 11

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 416

Відомості про авторів

Н. Е. Дєєва

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

N. Dyeyeva

Doctor of Econ. Sci., Senior Lector, Professor of the Department of management, Kyiv National University of Trade and Economics

Як цитувати статтю

Дєєва Н. Е. Сутність і моделі корпоративного управління у контексті глобалізації фінансових ринків. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 19. С. 7–11.

Dyeyeva, N. (2015), “Nature and model of corporate governance in the context of globalization of financial markets”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 7–11.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.