EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ І МІСЦЕ АКЦІОНЕРНОГО СЕКТОРА В ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ: СТАНОВЛЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ
В. О. Шаповалов

Назад

УДК: 330.8:334.722.8

В. О. Шаповалов

РОЛЬ І МІСЦЕ АКЦІОНЕРНОГО СЕКТОРА В ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ: СТАНОВЛЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ

Анотація

У статті досліджено та узагальнено еволюцію теоретико-методологічних концепцій щодо функціонування та розвитку акціонерного сектора ринкового господарства. Проаналізовано погляди видатних представників різноманітних наукових шкіл, напрямів і течій економічної науки, що дало можливість виокремити мультирівневу систему суперечності розвитку акціонерного сектора як системно-структурної цілісності. Встановлено, що вихідним рівнем є суперечність капіталу-власності та капіталу-функції, другий рівень — суперечність фіктивного та дійсного капіталу, третій рівень — суперечність фінансового і реального секторів економіки. Побудована система суперечностей є методологічною базою для подальших досліджень закономірностей розвитку акціонерного сектора та розробки практичних рекомендацій щодо його ефективності.

V. Shapovalov

THE ROLE AND PLACE OF THE EQUITY SECTOR IN ECONOMIC SCIENCE: THE FORMATION OF CONEPTUAL APPROACHES

Summary

The article researches and generalizes the evolution of theoretical and methodological conceptions as to functioning and development of the equity sector of market economy. There were analyzed the views of the outstanding representatives of different scientific schools, directions and streams of economics, what enabled to distinguish multi-level system of development contradiction of the equity sector as the system-structural integrity. We proved that the output level is the contradiction of capital-property and capital-function, the second level — contradiction of the fictitious and actual capital, the third level — contradiction of financial and real sectors of economy. The built system of contradictions is methodological base for the further researches of the laws for the equity sector development and development of practical recommendations as to its efficiency.

№ 19 2015, стор. 12 - 16

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 413

Відомості про авторів

В. О. Шаповалов

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та прикладної економіки, Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", м. Полтава

V. Shapovalov

PhD in Economics, associate professor of Department of Economics Theory and Applied Economy, Higher Educational Establishement within Ukoopspilka "Poltava University of Economics and Trade", Poltava, Ukraine

Як цитувати статтю

Шаповалов В. О. Роль і місце акціонерного сектора в економічній науці: становлення концептуальних підходів. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 19. С. 12–16.

Shapovalov, V. (2015), “The role and place of the equity sector in economic science: the formation of coneptual approaches”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 12–16.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.