EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕМІСІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ АКТИВІЗАЦІЇ
А. В. Майстер

Назад

УДК: 336.761

А. В. Майстер

ЕМІСІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ АКТИВІЗАЦІЇ

Анотація

За умови функціонування ефективного фондового ринку України залучення капіталу підприємствами державного сектору економіки може здійснюватися шляхом емісії пайових і боргових цінних паперів. Проте на цей час такі підприємства практично не використовують інструменти фондового ринку в якості джерела інвестиційних ресурсів. Метою даної статті є визначення особливостей та проблем формування емісійної політики підприємств державного сектору економіки України на сучасному етапі, а також обгрунтування окремих напрямів її активізації. Визначено основні фактори, що впливають на формування емісійної політики підприємств державного сектору економіки України. Проведено порівняльну характеристику основних механізмів реалізації їх емісійної політики. Проаналізовано управління структурою капіталу підприємств державного сектору економіки України та оцінено ефективність їх фінансово-господарської діяльності за період 2010—2014 років. Доведено, що наявність контрольного пакету акцій держави в статутному капіталі акціонерного товариства має вирішальний вплив на його емісійну стратегію. Виявлено основні існуючі проблеми, які перешкоджають даним підприємствам залучати фінансові ресурси за допомогою емісії цінних паперів. Запропоновано комплекс заходів, спрямованих на активізацію емісійної політики підприємств державного сектору економіки України, що в подальшому сприятиме розвитку фондового ринку України та збільшенню доходів державного бюджету.

A. Maister

EMISSION POLICY OF THE ENTERPRISES OF THE STATE SECTOR OF ECONOMY OF UKRAINE AND WAYS OF ITS ACTIVATION

Summary

With the effective functioning of the stock market of Ukraine and the raising of capital by enterprises of the state sector of the economy can be effected through the issuance of equity and debt securities. Currently, however, these companies practically do not use tools stock market as a source of investment resources. The purpose of this article is to determine the characteristics and problems of formation of the emission policy of the enterprises of the state sector of economy of Ukraine at the present stage, and a justification of individual areas of its activation. The main factors influencing the formation of emission policy of the enterprises of the state sector of economy of Ukraine. The comparative characteristic of the basic mechanisms of implementation of emission policies. Analyzed the management of the capital structure of enterprises of the state sector of Ukraine's economy and evaluate the effectiveness of their financial and economic activity for the period 2010—2014 years. It is proved that the existence of a controlling stake of the state in the authorized capital of the joint stock company has a decisive influence on its emission strategy. Analyzed and identified the major existing problems, which impede this company to attract financial resources through issue of securities. Complex of measures aimed at enhancing the emission policy of the enterprises of the state sector of economy of Ukraine, which in future will contribute to the development of the stock market of Ukraine and increase state budget revenues.

№ 19 2015, стор. 75 - 81

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 602

Відомості про авторів

А. В. Майстер

аспірант кафедри "Фінансові ринки", Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

A. Maister

postgraduate student, Department of Financial markets, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

Як цитувати статтю

Майстер А. В. Емісійна політика підприємств державного сектору економіки України та шляхи її активізації. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 19. С. 75–81.

Maister, A. (2015), “Emission policy of the enterprises of the state sector of economy of Ukraine and ways of its activation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 75–81.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.